02.01.2023


Płatniku PIT… przeczytaj objaśnienia podatkowe MF - „ulga dla młodych”

KATEGORIA: Praktyka

28 grudnia 2022 r. Minister Finansów opublikował objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania przepisów regulujących ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych dla osób do 26 roku życia. W objaśnieniach wyjaśniono również o obowiązkach płatników tego podatku.

Dla przypomnienia - tzw. ulga dla młodych jest z punktu widzenia konstrukcji podatku dochodowego zwolnieniem o charakterze podmiotowo-przedmiotowym. Obowiązuje – w zmienianym kształcie – nieprzerwanie od 1 sierpnia 2019 r. i przysługuje osobom fizycznym, które nie ukończyły 26 roku życia i uzyskują przychody z określonego źródła. Zwolnienie przysługuje do wysokości rocznego limitu, który przez ustawodawcę przyjęty został na poziomie 85 528 zł.

Konstrukcja zwolnienia zakłada, że korzyści z niego wynikające podatnik powinien odczuć już w trakcie roku podatkowego, w którym osiąga przychody. Nie trzeba zatem czekać na roczne rozliczenie podatku, aby otrzymać zwrot uiszczonych zaliczek od zwolnionego przychodu. Taka konstrukcja powoduje powstanie określonych obowiązków po stronie płatnika PIT. Opublikowane objaśnienia dotyczą również tych obowiązków.

Minister podkreślił, że m.in. w przypadku płatników będących zakładami pracy oraz zleceniodawcami ulga stosowana jest z urzędu (wyjątek dotyczy organu rentowego). Jeżeli zatem przychód z umowy o pracę lub umowy zlecenia wypłacany jest osobie, która nie ukończyła 26 roku życia, będzie on do wysokości rocznego limitu zwolniony z podatku bez jakiejkolwiek ingerencji podatnika. W objaśnieniach słusznie porusza się zagadnienie wypłat realizowanych w dniu urodzin podatnika. Prezentowane jest w tym zakresie jednoznaczne stanowisko, że przychód uzyskany w dniu urodzin podlega zwolnieniu z opodatkowania. Minister przypomina również, że płatnik powinien kontrolować narastająco przychód swojego pracownika. Przychód przekraczający kwotę 85 528 zł powinien bowiem wiązać się z opodatkowaniem (a więc płatnik powinien zacząć liczyć zaliczki jak dla osoby która nie ma prawa do korzystania z ulgi). Na tle tego zagadnienia objaśnienia odwołują się również do nowego stanu prawnego (obowiązującego od stycznia 2023 r.). Zgodnie z nowymi przepisami pracownicy (zleceniobiorcy mieli taką możliwość już wcześniej) mogą złożyć wniosek o niepobieranie zaliczki jeżeli przewidują, że ich przychody opodatkowane według skali podatkowej nie przekroczą w roku podatkowym 30 000 zł. Objaśnienia wskazują również, że warunki dotyczące „ulgi dla młodych” nie będą brane pod uwagę przez płatnika, jeżeli pracownik lub zleceniobiorca złoży wniosek o pobór zaliczki. W takiej sytuacji mimo, iż przesłanki zwolnienia będą spełnione płatnik obowiązany będzie policzyć zaliczkę na PIT. Również i w tym zakresie objaśnienia odwołują się do nowego stanu prawnego. Od 1 stycznia bowiem wniosek o pobieranie zaliczki będzie można złożyć na urzędowym formularzu (PIT-2), a raz złożony będzie obowiązywał aż do odwołania. Istotne jest również to, że wniosek o pobieranie zaliczki mimo spełnienia warunków do zwolnienia będzie obowiązywał nawet po rozwiązaniu stosunku prawnego jaki łączy pracownika/zleceniobiorcę z pracodawcą/zleceniodawcą (wniosek ten bowiem wskazany jest jako wyjątek w nowej regulacji art. 31a ust. 7 ustawy o PIT).

Niewątpliwie objaśnienia przyczynią się do jednolitego stosowania przepisów w zakresie „ulgi dla młodych” zarówno przez płatników jak i samych podatników (rozdział dotyczący obowiązków płatnika jest w objaśnieniach jedynie częścią opracowanych zagadnień). Wciąż jednak nie opublikowano zapowiadanych wcześniej, kompleksowych objaśnień dotyczących obowiązków płatników PIT w nowym stanie prawnym (obowiązującym od 1 stycznia 2023 r.). Praktyka pokazuje, że nowe przepisy wymagają wyjaśnień. Powstały bowiem nowe instytucje, a część dotychczasowych obowiązków płatników zmienia swój zakres. Dla przykładu dotychczasowa praktyka wypracowana na tle tzw. „ulgi dla seniora” w określonych okolicznościach nie będzie już obowiązywała w roku 2023.Autor:
Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej


TAGI: Minister Finansów, PIT, Podatki, Ulga dla młodych,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu