30.11.2022


Ostatnia szansa na obniżkę cen energii elektrycznej

KATEGORIA: Przepisy

Dziś upływa termin na złożenie oświadczenia uprawniającego przedsiębiorstwa energetyczne do stosowania obniżonej ceny energii. Oświadczenie mogą złożyć wskazani w ustawie odbiorcy uprawnieni - w innym przypadku sprzedawca energii elektrycznej będzie miał prawo zastosować wyższe stawki.

Ekspresowo uchwalona ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcie niektórych odbiorców w 2023 roku pozwoli przedsiębiorstwom energetycznym na zastosowanie maksymalnej ceny energii elektrycznej, która wynosi 785 zł/MWh. Cena maksymalna będzie obowiązywała od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. - warto jest zatem sprawdzić czy znajdujemy się w katalogu podmiotów wrażliwych.   

Kto może skorzystać z obniżki?

Między innymi jednostki samorządu terytorialnego [dalej także: JST]. Na obniżoną cenę mogą również liczyć podmioty świadczące usługi na rzecz JST, w tym, jak wymienia ustawa: samorządowe zakłady budżetowe, samorządowe jednostki budżetowe czy spółki komunalne oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, np. jednostki organizacyjne pomocy społecznej, noclegownie czy podmioty prowadzące działalność kulturalną. 

Warto wiedzieć, że obniżka przysługuje jedynie w zakresie, w jakim JST i pozostałe podmioty zużywają energię elektryczną na potrzeby wykonywania zadań zleconych i zadań własnych, a w tym usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

Jak powinno wyglądać oświadczenie?

Zgodnie z ustawą, wzór oświadczenia przygotował Minister Klimatu i Środowiska [link]. Muszą się w nim znaleźć podstawowe informacje, jak nazwa czy adres odbiorcy energii, ale również konkretne dane, takie jak:

- oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie składającego oświadczenie za odbiorcę uprawnionego;

- określenie szacunkowej części energii elektrycznej;

- wskazanie danych służących określeniu szacunkowej części energii elektrycznej;

- informację o punktach poboru energii elektrycznej, w tym numer punktu poboru energii elektrycznej, datę zawarcia umowy czy wielkość zużycia energii.

Jak prawidłowo złożyć oświadczenie?

Oświadczenie można składać zarówno w postaci papierowej, jak i w postaci elektronicznej.

Jeżeli decydujemy się na tradycyjną, papierową postać oświadczenia - musimy opatrzyć ją własnoręcznym podpisem. Oświadczenie można wysłać do przedsiębiorstwa energetycznego pocztą lub zanieść osobiście.

W przypadku oświadczenia składanego w postaci elektronicznej wymagane jest opatrzenie go elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Co ważne, takie oświadczenie należy przekazać przedsiębiorstwu energetycznemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej – np. poprzez wiadomość e-mail, a nie, jak w przypadku postaci papierowej, pocztowo czy osobiście w siedzibie.

Oświadczenie mogą składać tylko osoby uprawnione do reprezentacji odbiorców uprawnionych, zatem to ich podpis powinien znajdować się na dokumencie. Muszą one też pamiętać o tym, że za składanie fałszywych oświadczeń może im grozić odpowiedzialność karna na zasadach kodeksu karnego, o czym informuje nas klauzula znajdująca się na końcu oświadczenia.

Od kiedy obowiązuje zniżka?

Cena maksymalna będzie stosowana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie – dlatego aby obniżona stawka obowiązywała od 1 grudnia, oświadczenie należy złożyć najpóźniej 30 listopada. Spóźnienie z oświadczeniem o chociażby jeden dzień spowoduje, iż przedsiębiorstwo energetyczne będzie miało prawo zastosować wyższe stawki przez cały kolejny miesiąc. Termin upływa dzisiaj, dlatego warto się pospieszyć!Autor:
Piotr Kołodziejczak

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych, sporach sądowych, opracowywania i opiniowania umówKarolina Młyńczak

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem cywilnym


TAGI: Dofinansowanie, Gmina, Gminy, Jednostki samorządu terytorialnego, Prawo energetyczne, Energia ,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu