02.11.2022


Poziomy zbierania zużytego sprzętu w postaci paneli fotowoltaicznych - jest projekt rozporządzenia

KATEGORIA: Przepisy

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zobowiązuje wprowadzających sprzęt do osiągnięcia minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu. Metodę oraz sposób obliczania tych poziomów określa rozporządzenie. Obecnie obowiązujące przepisy nie uwzględniają jednak sytuacji pojawienia się na rynku w krótkim czasie produktów o długim okresie życia, jak ma to miejsce w przypadku paneli fotowoltaicznych. W związku z tym, trwają prace nad nową regulacją.

Ustawa stanowi, że minimalne roczne poziomy zbierania zużytego sprzętu wynoszą nie mniej niż 65% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu albo 85% masy zużytego sprzętu wytworzonego na terytorium kraju. Obowiązujące aktualnie rozporządzenie wskazuje, że do obliczania ww. poziomu powinna zostać zastosowana metoda oparta na średniorocznej masie sprzętu wprowadzonego do obrotu oraz, że poziom zbierania oblicza się dla każdej grupy sprzętu oddzielnie.

Powyższa regulacja nie sprawdza się w przypadku paneli fotowoltaicznych, należących do grupy 4. sprzętu (sprzęt wielkogabarytowy), w związku z czym we wrześniu br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowego rozporządzenia w sprawie metody oraz szczegółowego sposobu obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W uzasadnieniu projektu zwraca się uwagę, że sprzęt w postaci paneli fotowoltaicznych wprowadzany jest na rynek w znaczącej masie od 2020 r., natomiast jego żywotność wynosi około 20 lat. Z uwagi na powyższe, obecnie brak jest (i w najbliższym czasie będzie) dostatecznej liczby zużytych paneli dostępnych do zebrania, co utrudnia, a może wręcz uniemożliwić osiągnięcie wyznaczonych poziomów zbierania.

Z tego względu, projektowane rozporządzenie zakłada, że minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu, z wyjątkiem paneli fotowoltaicznych, obliczać będzie się jako procent średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu. Masa paneli fotowoltaicznych wprowadzanych do obrotu nie będzie przy tym uwzględniana w średniorocznej masie sprzętu wprowadzanego do obrotu.

Jednocześnie, panele fotowoltaiczne wyodrębnione zostają jako oddzielna kategoria sprzętu, dla której poziomy zbierania będzie się obliczać w sposób odrębny, tj. jako procent masy zużytego sprzętu wytworzonego na terytorium kraju.

Data wejścia w życia rozporządzenia określona została na dzień 1 stycznia 2023 r., przy czym przewiduje się, że nowe przepisy znajdą zastosowanie już do obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu za 2022 r.

Projektowane rozporządzenie jest już po konsultacjach publicznych. W zgłaszanych uwagach, z jednej strony zaznacza się, że projekt ten „dostrzega ważną potrzebę dostosowania obowiązujących ram prawnych w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w związku z wzrostem masy wprowadzanych na rynek paneli fotowoltaicznych. Należy docenić podjętą przez Ministra Klimatu i Środowiska próbę uregulowania tej doniosłej gospodarczo kwestii” (Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego – ZIPSEE Cyfrowa Polska). Z drugiej strony wskazuje się natomiast, iż „zmiany proponowane w ramach Projektu nie mogą jednak zostać ocenione pozytywnie, a ich wprowadzenie może wiązać się z powstaniem istotnych trudności praktycznych oraz wątpliwości natury legislacyjnej” (jw.).

Wśród najczęściej podnoszonych zastrzeżeń znajduje się m.in. kwestia stosowania przepisów nowego rozporządzenia do obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu za rok 2022. W przedmiotowym zakresie zwraca się uwagę, że „Organizacja Odzysku na podstawie umów zawartych z Wprowadzającymi, w tym wprowadzającymi panele fotowoltaiczne, zakontraktowała już obowiązek dotyczący zbierania odpadów w roku 2022 w oparciu o obowiązujące przepisy dotychczasowe, które odbiegają od projektowanego rozwiązania zarówno w zakresie wyliczania podstawy do osiągnięcia wymaganych poziomów zbiórki jak i rodzaju zbieranego sprzętu, bowiem uprzednio panele nie były wydzielone z grupy IV. Wykonanie tego obowiązku w oparciu o przepisy dotychczasowe wiąże się również z rozliczeniem wynagrodzenia organizacji odzysku na dotychczasowych zasadach. W efekcie, wejście w 2023r. ze skutkiem wstecznym przepisów regulujących obowiązki przedsiębiorców w roku 2022r. negatywnie wpłynie na pewność obrotu gospodarczego, bowiem do niemalże końca roku, ani wprowadzający, ani Organizacja nie będzie miała pewności, na jakich zasadach zebrać i rozliczyć zbiórkę sprzętu dla wprowadzających panele fotowoltaiczne” (TOM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, podobnie: RLG Relectra Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.).

Treść wszystkich zgłoszonych uwag dostępna jest na stronie Rządowego Centrum Legislacji.Autor:
Magdalena Kurnatowska

Prawniczka w dziale prawa administracyjnego


TAGI: Gospodarka odpadami, Legislacja, Odpady,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu