14.10.2022


Mandaty karne nakładane przez inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska

KATEGORIA: Przepisy

W dniu 1 września 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska określające wykroczenia, za które inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska [dalej: IOŚ] są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Warto zwrócić uwagę na następujące wykroczenia, których popełnienie grozić może nałożeniem mandatu przez inspektorów IOŚ.

Zakresem zastosowania rozporządzenia objęte jest m.in. wykroczenie określone w Kodeksie wykroczeń, polegające na wyrzucaniu kamieni, odpadów, złomu lub padliny niebędących odpadami lub innych nieczystości na grunt polny nienależący do sprawcy, tj. w skrócie – zaśmiecanie cudzego gruntu polnego.

Wśród wykroczeń wymienionych w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska, mandat karny może zostać nałożony przez inspektora IOŚ m.in. za naruszenie w postaci nieprzekazania w wyznaczonym terminie informacji o  zakresie wykonania zarządzeń pokontrolnych lub przekazanie w tym zakresie informacji niezgodnych z prawdą.

Mandat grozi także za określone wykroczenia z ustawy Prawo wodne. Wśród nich wymienić należy chociażby korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych bez zgody wodnoprawnej lub niezgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu wodnoprawnym, czy też rolnicze wykorzystywanie ścieków wbrew określonych w ustawie zakazom, tj. przykładowo gdy grunt jest zamarznięty, zalany wodą, nasycony wodą lub przykryty śniegiem, na gruntach wykorzystywanych do upraw roślin przeznaczonych do spożycia w stanie surowym, bądź na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w okresie prognozowanego wezbrania wód.

Szeroki katalog wykroczeń, objętych na mocy rozporządzenia uprawnieniem inspektorów IOŚ do nałożenia mandatu, znajduje się nadto w ustawie o odpadach. Rozporządzenie znajduje zastosowanie w zasadzie w stosunku do wszystkich wykroczeń wskazanych w dziale X rozdział 1 ustawy („Przepisy karne”). Wśród nich wymienić można:

Rozporządzenie wymienia wykroczenia określone w aż siedemnastu ustawach. Powyżej przedstawiono wyłącznie niektóre z nich, jednakże już takie niewyczerpujące zestawienie świadczy o szerokim zakresie spraw, w których inspektorzy IOŚ mogą nakładać grzywny w drodze mandatu karnego.Autor:
Joanna Kostrzewska

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowegoMagdalena Kurnatowska

Prawniczka w dziale prawa administracyjnego


TAGI: Gospodarka odpadami, Legislacja, Ochrona środowiska, Odpady,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu