26.09.2022


Wielkoobszarowe tereny zdegradowane, czyli nowe obowiązki organu wykonawczego gminy

KATEGORIA: Przepisy

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji[1] pojawił się nowy projekt ustawy, która w założeniu uzupełnić ma przepisy ustawy o odpadach oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Z uzasadnienia do projektu ustawy, którego wnioskodawcą jest Minister Klimatu i Środowiska wynika, że prace nad proponowanymi rozwiązaniami wiążą się z realizacją kamienia milowego pod nazwą: „Wejście w życie ustawy umożliwiającej kompleksowe eliminowanie negatywnego wpływu na środowisko na wielkoobszarowych terenach poprzemysłowych”. Cel ten wynika wprost z Krajowego Planu Odbudowy.

W założeniach, proponowana ustawa stanowić ma lex specialis do już obowiązujących przepisów o ochronie środowiska. Projekt ma na celu usunięcie barier organizacyjnych i prawnych w kompleksowej likwidacji negatywnego oddziaływania na środowisko na wielkoobszarowych terenach zdegradowanych. Zakres projektu obejmuje rozpoznanie tych terenów, ocenę skali problemów związanych z ich oddziaływaniem na środowisko oraz opracowanie kompleksowej dokumentacji umożliwiającej realizację projektów dotyczących poprawy stanu środowiska na tych terenach.

Jakie zmiany nas czekają?

Projekt ustawy przewiduje nałożenie na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast dodatkowych obowiązków, określając ich jako „organy właściwe w sprawach prowadzenia działań związanych z poprawą stanu środowiska na wielkoobszarowych terenach zdegradowanych”. Będą oni mieli za zadanie wykonać kompleksową ocenę stanu środowiska, a następnie podjąć działania związane z poprawą stanu środowiska na wyznaczonych obszarach.

Regulacja przewiduje nowy rodzaj decyzji w sprawie poprawy stanu środowiska na wielkoobszarowym terenie zdegradowanym. Założeniem jest, że decyzja ta zastąpi szereg decyzji administracyjnych, a co za tym idzie kompleksowo unormuje kwestie związane z ochroną środowiska oraz sprawami własnościowymi na konkretnym obszarze. Zawierać ona będzie m. in.: plan poprawy stanu środowiska, wykaz nieruchomości podlegających wywłaszczeniu i czasowemu zajęciu w celu wykonania planu poprawy stanu środowiska, czy wykaz decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska, podlegających uchyleniu w celu wykonania przedmiotowego planu. Decyzje taką wydawać będzie starosta, a z momentem jej uprawomocnienia nie będzie możliwe wydanie dla tego obszaru szeregu decyzji określonych w ustawie o odpadach i ustawie – prawo ochrony środowiska takich jak: decyzja o usunięciu odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania, decyzji w sprawie zgody na wydobywanie odpadów, czy decyzji o ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko.

Skąd na to pieniądze?

Projekt ustawy określa źródła finansowania tego typu przedsięwzięć. Wśród nich dominują fundusze europejskie, takie jak: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, czy Fundusz Spójności, środki własne gminy oraz „inne środki pozyskane przez właściwy organ”, czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Istnieje także możliwość finansowania planów ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy, jednak jedynie w takim zakresie, w jakim nie będą mogły być objęte finansowaniem z pozostałych źródeł.

Jakie obszary obejmie działanie ustawy?

Lista wielkoobszarowych terenów zdegradowanych stanowi załącznik do projektu ustawy. Są nimi: dawne Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach, dawne Zakłady Chemiczne "Zachem" w Bydgoszczy, Zakłady "Organika-Azot" w Jaworznie i dawne Zakłady Przemysłu Barwników "Boruta" w Zgierzu. Planowana w projekcie ewidencja dotychczas nierozpoznanych wielkoobszarowych terenów zdegradowanych, daje możliwość realizacji w przyszłości innych projektów o podobnym charakterze po ewentualnym rozszerzeniu zakresu ustawy.

Obecnie projekt jest na etapie opiniowania.

 


[1] https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362213/katalog/12897188#12897188Autor:
Joanna Kostrzewska

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowegoKarol Wundziński

Asystent w dziale prawa administracyjnego


TAGI: Gospodarka odpadami, Legislacja, Ochrona przyrody, Ochrona środowiska, Odpady, Wywłaszczenie,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu