14.09.2022


Czy to wniosek o stwierdzenie nadpłaty?

KATEGORIA: Wokanda

Złożenie pisma z informacją o nadpłaconym podatku, w którym wyjaśniono powody powstania nadpłaty z jednoczesnym żądaniem jej zwrotu należy traktować jako wniosek o stwierdzenie nadpłaty. W razie wątpliwości co do charakteru pisma, organ powinien wezwać do wyjaśnienia składającego pismo.

Rozstrzygnięty przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (wyrok z dnia 14 lipca 2022 r., sygn. akt I SA/Ke 256/22) spór, wiąże się ze złożoną korektą deklaracji na podatek od nieruchomości. W jednym ze składanych pism podatnik, oprócz uzasadnienia dla istnienia nadpłaty i zasadności złożenia korekty deklaracji, zawarł dodatkowe elementy, dotyczące zwrotu nadpłaty. Podatnik, wskazując kwotę nadpłaty, wniósł o zwrot należnych jej kwot poprzez zaliczenie ich na poczet bieżących zobowiązań w podatku od nieruchomości, natomiast w pozostałej części na poczet przyszłych zobowiązań w tym podatku.

Zdaniem Sądu, złożenie pisma o powyższej treści, zawierającego informację o nadpłaconym podatku, wyjaśniającego przyczyny powstania, z jednoczesnym żądaniem jej zwrotu, powinno być kwalifikowane jako wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Pismo, które oprócz uzasadnienia dla istnienia nadpłaty i zasadności złożenia korekty deklaracji zawiera dodatkowe elementy, szczególnie dotyczące zwrotu nadpłaty, nie może być interpretowane jako zwykłe uzasadnienie korekty deklaracji, a stanowi już w wystarczającym zakresie wniosek o zwrot nadpłaty (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 marca 2018 r. II FSK 85/17, www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

W tym kontekście Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach podniósł również, że postępowanie podatkowe powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych (zgodnie z art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej). Postępowanie budzące zaufanie – jak wyjaśnia Sąd – to postępowanie staranne i merytorycznie poprawne, w którym dopuszcza się wnioskowane dowody, traktuje się równo interesy podatnika i Skarbu Państwa, nie zmienia się ocen tych interesów, a wątpliwości nie rozstrzyga się na niekorzyść podatnika. Zasadę tą należy rozumieć w ten sposób, że na organie podatkowym ciąży obowiązek stosowania przepisów prawa tak materialnego, jak i procesowego w warunkach bezstronności i z uwzględnieniem okoliczności korzystnych dla strony. Oznacza to m.in., że wszelkie niejasności czy też wątpliwości dotyczące stanu faktycznego nie mogą być rozstrzygane na niekorzyść podatnika, a tak postąpił organ w niniejszej sprawie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wytknął organowi, że nic nie stało na przeszkodzie, aby wezwał podatnika do wyjaśnienia, czy w związku ze złożoną za 2020 r. korektą deklaracji składane przez niego pisma stanowią wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Takich działań nie podjął, co świadczy o naruszeniu ww. zasady.Autor:
Piotr Koźmiński

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, jego zainteresowania obejmują obszar finansów publicznych oraz podatków i opłat lokalnych.


TAGI: Nadpłata podatku, Ordynacja podatkowa, Postępowanie podatkowe,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu