17.08.2022


Wystarczy jeden raz

KATEGORIA: Wokanda

Już jeden przypadek niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych uzasadnia określenie podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – uznał Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 19 maja 2022 r. (sygn. akt III FSK 4930/21). 

Niedopełnienie przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych skutkuje – zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [dalej: ucpg] – obowiązkiem określenia za miesiące, w których nie dopełniono ww. obowiązku opłaty w wysokości uwzględniającej stawki podwyższone.

W rozstrzygniętej opisywanym wyrokiem sprawie, NSA rozstrzygnął, czy do określenia wysokości podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystarczające jest jednorazowe niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania odpadów, czy konieczne jest stwierdzenie, że zobowiązany notorycznie narusza wskazany obowiązek.

W myśl art. 6ka ust. 1 ucpg, w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. Na podstawie ww. powiadomienia właściwy ws. opłaty wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i w konsekwencji wydaje decyzję o wysokości opłaty podwyższonej.

Jak zauważa NSA, art. 6ka ucpg wskazuje konsekwencje prawne naruszenia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych. NSA wyjaśnia przy tym, że sposób sformułowania przesłanki powiadomienia przez organ odbierający odpady komunalne wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości – „w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych” oraz przesłanki określenia wysokości podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – „nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych” daje podstawę do przyjęcia, że czynności te powinny być podjęte także w przypadku jednorazowego niedopełnienia obowiązku. Wykładnia literalna wskazanego przepisu nie budzi wątpliwości i nie upoważnia do poszukiwania innego rozumienia przywołanych zapisów. Ustawodawca nie dookreślił pojęcia niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów. W przepisie nie ma mowy o „uporczywości” czy „notoryczności” niesegregowania odpadów. Pojęcia te nie stanowią zatem elementów norm prawnych wyrażonych w art. 6ka ucpg i w związku z tym nie podlegają ocenie jako przesłanki rozstrzygania przez organ administracji – podkreśla NSA.

NSA podsumowując, wskazuje, że wykładnia gramatyczna ww. przepisów oraz stanowczy charakter ich treści prowadzą do wniosku, że wykazanie choćby jednego przypadku nieprzestrzegania przyjętej zasady segregacji odpadów pociąga za sobą obowiązek nałożenia na podmiot zainteresowany opłaty w stawce właściwej dla nieselektywnego zbierania odpadów.Autor:
Piotr Koźmiński

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, jego zainteresowania obejmują obszar finansów publicznych oraz podatków i opłat lokalnych.


TAGI: Opłata śmieciowa, Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ucpg,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu