01.08.2022


Korekta ofertowego wykazu instalacji

KATEGORIA: Przepisy

Swoistość postępowań o udzielenie zamówienia na usługi związane z komunalną gospodarką odpadami wynika m.in. z konieczności ukształtowania dokumentów zamówienia w sposób formalnie zgodny nie tylko z przepisami P.z.p. ale również u.c.p.g. Przepis art. 6d ust. 4 u.c.p.g. przewiduje szczególne elementy, które musi zawierać SWZ. Wśród nich wymieniono obowiązek wskazania instalacji w których nastąpi zagospodarowanie odpadów (postępowanie na odbiór odpadów komunalnych) albo zobowiązanie wykonawców do wskazania instalacji w ofercie (postępowanie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych).

Charakter ofertowego wykazu instalacji

Jak podkreśliłem w artykule „Konstytutywny charakter ofertowego zadeklarowania instalacji (Przegląd Komunalny nr 6/2022), ofertowy wykaz instalacji należy uznać za konstytutywną deklarację ofertową wykonawcy (element kreujący istotę oferty). Przemawia za tym w szczególności brzmienie art. 6d ust. 4 pkt 5 u.c.p.g., który stanowi, że zamawiający obowiązany jest zobowiązać wykonawcę do wskazania instalacji w ofercie. Jednocześnie przepis ten przewiduje również, że są to instalacje „do których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany przekazać odebrane odpady”.  W konsekwencji należy uznać, że deklaracja stanowi oświadczenie wykonawcy wskazujące sposób realizacji zamówienia i ma równie doniosłe znaczenie prawne co np. zaoferowana cena jednostkowa realizacji zamówienia (cena za  1Mg odpadów) czy zadeklarowanie (w tym na potrzeby premiowania ofert) realizacji zamówienia z wykorzystaniem określonej kategorii pojazdów. Deklaracja ta stanowi ofertowe zobowiązanie się wykonawcy do skonkretyzowanego, już na etapie składania ofert, sposobu realizowania zamówienia. W konsekwencji deklaracja ta ukazuje wiążący sposób realizacji zamówienia (założenia logistyczne), które mogą emanować chociażby na weryfikację posiadania przez zaoferowaną cenę przymiotów rażąco niskiej czy analizę zgodności oferty z wymogami zamówienia (np. w zakresie zapewnienia możliwości zagospodarowania wszystkich frakcji odpadów czy też zapewnienia zagospodarowania odpadów komunalnych w instalacjach spełniających ustanowione w dokumentach zamówienia wymogi).

Dopuszczalność korekty wykazu instalacji po złożeniu oferty

W materii dopuszczalności korekty ofertowego wykazu instalacji na etapie następującym po upływie terminu składania ofert, a przed wyborem oferty najkorzystniejszej, w trybie art. 223 ust. 2 pkt 3 P.z.p., wypowiedziała się KIO przy okazji rozpatrywania zarzutu naruszenia:

art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp poprzez zaniechanie poprawienia w ofercie odwołującego omyłki, co w konsekwencji skutkowało naruszeniem art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp poprzez bezzasadne odrzucenie oferty odwołującego, pomimo że niezgodność oferty z warunkami zamówienia podlegała poprawie na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp (zarzut formułowany na wypadek oddalenia zarzutu z pkt 1)

- który inicjował postępowanie odwoławcze o sygn. KIO 3609/21. W wyroku z dnia 28 grudnia 2021 r., Izba „nie znalazła podstaw do zastosowania instytucji uregulowanej w przepisie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przepisy ustawy Pzp nie regulują w jaki sposób należy rozmieć pojęcie istotnej zmiany w treści oferty. Oceny w tym zakresie należy dokonywać mając na uwadze konkretne okoliczności danej sprawy. W ocenie składu orzekającego Izby dokonanie zmiany w treści oświadczenia odwołującego poprzez wykreślenie jednej z instalacji, w której zgodnie z deklaracją odwołującego miało mieć miejsce przetwarzanie odpadów, stanowi zbyt daleko idącą ingerencję w treść oferty odwołującego i nie może być kwalifikowane jako nieistotna zmiana treści oferty. Złożenie oświadczenia o zamiarze przetwarzania odpadów w konkretnie wskazanej instalacji ma istotne znaczenie w kontekście niniejszego postępowania z uwagi na konieczność posiadania przez taką instalację zezwolenia na przetwarzanie odpadów i w związku z tym nie może być kwalifikowane jako omyłka na gruncie przepisu art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamiast podsumowania

Wszystkich zainteresowanych zagadnieniami prawa zamówień publicznych i prawa odpadowego zapraszamy serdecznie do udziału w 4 edycji Konferencji „Zamówienia publiczne w gospodarce odpadami komunalnymi” https://go.przetargipubliczne.pl/. Z kolei więcej informacji i spostrzeżeń na temat bezpiecznego stosowania procedur sanacyjnych, będzie można usłyszeć 1 sierpnia 2022 r. w ramach webinaru https://ziemskidoradztwo.pl/produkt/cykl-webinarow-pod-palmami-z-zamowieniami-sloneczny-patrol/.Autor:
Konrad Różowicz

partner, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych.


TAGI: Przetargi, Samorząd,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu