06.07.2022


Nowelizacja przepisów o budżecie obywatelskim w gminach

KATEGORIA: Przepisy

Weszła w życie ustawa zmieniającą reguły dotyczące podziału gminnego budżetu obywatelskiego na pule.

W styczniu bieżącego roku rozpoczęły się w parlamencie prace nad komisyjnym projektem ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym. Jego celem było zwiększenie samodzielności gmin w zakresie podziału budżetu obywatelskiego na pule terytorialne. Krótkie omówienie projektu znajduje się w artykule: Projekt nowelizacji przepisów o budżecie obywatelskim.

W toku prac legislacyjnych zdecydowano się ostatecznie na poszerzenie zakresu proponowanej nowelizacji[1], co spotkało się z aprobatą parlamentu. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 5a ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym[2]  środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego mogą być dzielone na pule obejmujące całość gminy i jej części lub kategorie kwotowe projektów dotyczące całości obszaru gminy lub jej części.

Możliwy jest zatem podział gminnego budżetu obywatelskiego na pule nie tylko według granic jednostek pomocniczych lub ich grup (jak ma to miejsce dotychczas), ale np. również według podziału utworzonego tylko na potrzeby tej procedury. Druga część przepisu stanowi natomiast o dopuszczalności dokonania podziału na „kategorie kwotowe projektów”.  

Przewidziano ponadto regulację przejściową, zgodnie z którym przepis art. 5a ust. 6 u.s.g. w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, stosuje się po raz pierwszy do konsultacji społecznych prowadzonych w gminach w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2023, jeżeli do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie zakończono etapu zgłaszania projektów budżetu obywatelskiego na ten rok.

Na marginesie warto przypomnieć, że jest to już kolejna przyjęta w tym roku ustawa dotycząca budżetów obywatelskich. W art. 112 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) przyznano bowiem radom miast na prawach powiatu ograniczone czasowo kompetencje do m.in. rezygnacji lub zawieszenia konsultacji w sprawie budżetu obywatelskiego w związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 


[1] Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1005), dalej jako ustawa nowelizująca.

[2] Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), dalej jako u.s.g.Autor:
Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego


TAGI: Budżet obywatelski, Nowelizacja, Partycypacja społeczna, Rada gminy, Wójt,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu