22.06.2022


Jak obliczyć pracownikowi zaliczkę PIT w lipcu 2022 r.?

KATEGORIA: Przepisy

W poniedziałek 13 czerwca 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (tzw. poprawa Polskiego Ładu). Jak zatem obliczyć pracownikowi zaliczkę PIT za lipiec oraz kolejne miesiące roku 2022?  

Nie tak dawno uwaga wszystkich pracowników powołanych do realizacji technicznych obowiązków płatników PIT skierowana była na przepisy ustawy o PIT w nowym brzmieniu, obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. Wszyscy zainteresowani byli przede wszystkim sposobem kalkulacji tzw. ulgi dla pracowników, czy też hipotetycznej zaliczki na podatek. W znacznej części te znowelizowane przepisy są już dzisiaj nieaktualne. Od 1 lipca bowiem płatnicy będą obowiązani kalkulować zaliczki według zupełnie nowych reguł.

Zasadniczo zmiana wprowadzać ma uproszczenia. Istotną wiadomością jest to, że płatnicy nie będą już zobowiązani do kalkulowania miesięcznej ulgi dla pracownika. Nie trzeba też będzie liczyć hipotetycznej zaliczki, jaką płatnik odprowadziłby do urzędu skarbowego (od obecnie osiąganego przychodu) według starych zasad (obowiązujących do końca 2021 r.). Czy zatem comiesięczny proces kalkulowania zaliczki będzie wymagał mniejszej ilości czynności niż poprzednio?

Nie zmienia się sposób ustalenie kwoty brutto wynagrodzenia (przychodu). Pierwsze modyfikacje zachodzą już jednak w sposobie ustalania dochodu. Przychód pomniejszony o koszty oraz składki na ubezpieczenie społeczne nie będzie już pomniejszany o kwotę ulgi dla pracownika, a więc płatnik nie będzie musiał śledzić wysokości miesięcznego przychodu pracownika (ewentualnie uwzględniać złożonych przez niego rezygnacji). Tak ustaloną kwotę płatnik będzie musiał (jak poprzednio) przemnożyć przez stawkę podatku, przy czym w zależności od wysokości dochodu może to być nowa, 12% stawka. Zmiany zajdą również w zakresie czynności dokonywanych po obliczeniu zaliczki. Trzeba bowiem pamiętać, że wraz ze zmianą stawki zmienia się kwota zmniejszająca podatek, o jaką płatnik pomniejsza obliczoną zaliczkę. Istotne jest to, że po obliczeniu zaliczki i jej stosownym pomniejszeniu płatnik nie będzie musiał już weryfikować czy podatnik na Polskim Ładzie zyskał, czy stracił (nie trzeba będzie zatem liczyć podwójnej – hipotetycznej – zaliczki).

Podany ciąg czynności przedstawiony został w dość oczywiście uproszczonej formule. Nie można jednak wykluczyć, że w praktyce płatnik napotka problemy techniczne związane np. z funkcjonalnością systemu księgowego (szczególnie w okresie przejściowym tj. czerwiec/lipiec). Ustawodawca zdaje się takie ryzyko dostrzegać i formułuje w tym zakresie określone reguły postępowania.

Pamiętać należy również, że podpisana przez Prezydenta RP ustawa modyfikuje przepisy dotyczące płatników PIT także od dnia 1 stycznia 2023 r. Z pewnością warto sobie te zmiany uporządkować już teraz. W przestrzeni medialnej analizy i dyskusje dotyczące zmian Polskiego Ładu są dość powszechne. Można mieć zatem uzasadnione obawy, że pracownicy przez omyłkę mogą chcieć skorzystać z przysługujących im od nowego roku uprawnień już w lipcu (np. podział kwoty zmniejszającej podatek na części). Warto w tym zakresie przygotować stosowne wyjaśnienia na wypadek pytań pracowników.Autor:
Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej


TAGI: PIT, Podatek dochodowy, Polski Ład,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu