28.03.2022


Zwolnienie kompostownikowe w zabudowie wielolokalowej?

KATEGORIA: Praktyka

Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie planuje obecnie wprowadzenia przepisów umożliwiających mieszkańcom budynków wielorodzinnych uzyskanie ulgi związanej z kompostowaniem odpadów w kompostownikach przydomowych.

Interpelacja poselska

Jeden z parlamentarzystów wystosował do Ministra Klimatu i Środowiska interpelację (nr 32150) prosząc o uwzględnienie w ramach prac nad kolejną nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach możliwości zwalniania z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości w zabudowie wielolokalowej, w której mieszkańcy posiadają przydomowe kompostowniki i kompostują w nich bioodpady.

Parlamentarzysta podkreślał sytuację gmin popegeerowskich, w których pracownicy PGRów wraz z mieszkaniami otrzymywali również przydomowe ogródki, na których obecnie kompostują bioodpady.

Autor interpelacji zwrócił uwagę na możliwość powiązania proponowanego rozwiązania z indywidualizacją rozliczeń w zabudowie wielolokalowej wprowadzonej w wyniku nowelizacji ustawy czystościowej z 2021 roku.

Swoje wystąpienie parlamentarzysta zakończył dwoma pytaniami:

  1. Czy istnieją podstawy prawne zwolnienia przez radę gminy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, w której mieszkańcy posiadają przydomowe kompostowniki i kompostują w nich bioodpady?
  2. Czy przygotowywane są zmiany w ustawie o odpadach, które pozwolą na zwolnienie z opłat mieszkańców z budynków wielorodzinnych zagospodarowujących samodzielnie bioodpady?

Odpowiedź Ministerstwa

W odpowiedzi z dnia 24 maca 2022 roku odpowiedzialny za gospodarkę odpadami Jacek Ozdoba – sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wskazał, że „wprowadzenie przepisów umożliwiających mieszkańcom budynków wielorodzinnych uzyskanie ulgi związanej z kompostowaniem odpadów w kompostownikach przydomowych, jest kwestią, która została poddana analizie i obecnie nie jest planowane wprowadzenie takiego rozwiązania

Zdanie Ministerstwa „obniżenie kosztów gmin dot. gospodarowania odpadami w przypadku kompostowania bioodpadów w zabudowie jednorodzinnej, wynika z braku konieczności ich odbioru (koszty transportu), jeżeli nie wszyscy mieszańcy np. bloku kompostowaliby we własnych kompostownikach bioodpady, to i tak gmina musiałaby zapewnić ich odbiór.”

Jednocześnie w odpowiedzi na interpelację wskazano, że „kompostowanie bioodpadów w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi mogłoby skutkować niedopełnieniem obowiązku utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym budynków mieszkalnych. Uwarunkowania przestrzenne nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, nie zawsze dają możliwość właściwego zlokalizowania kompostowników, zgodnie z § 36 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, gdzie określone zostały ich minimalne dopuszczalne odległości m.in. od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, a także od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego. Ponadto, kompostowanie bioodpadów przez właściciela jednego z lokali może być uciążliwe dla mieszkańców pozostałych. W efekcie ustawowe zachęcanie właścicieli poszczególnych lokali w budynku wielolokalowym do kompostowania bioodpadów, poprzez ulgę może być źródłem konfliktów pomiędzy poszczególnymi właścicielami lokali w powyższych budynkach.”.

Podsumowanie

W odpowiedzi na interpelację poselską Ministerstwo nie dostrzegło specyfiki małych miejscowości, w których występuje zabudowa wielolokalowa. W szczególności niedostrzeżono specyfiki niewielkich budynków wielolokalowych na terenach wiejskich. Być może – co zdaje się sugerować autor interpelacji – zwolnienie kompostownikowe w zabudowie wielolokalowej powinno być powiązane z indywidualizacją rozliczeń wprowadzaną na podstawie art. 2a ustawy czystościowej.Autor:
Maciej Kiełbus

Partner, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządowego


TAGI: Odpady, Utrzymanie czystości ,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu