14.02.2022


Naruszenie interesu prawnego w przypadku nieudzielenia wotum zaufania zarządowi powiatu

KATEGORIA: Wokanda

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że osoba pełniąca funkcję starosty nie ma interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały w sprawie nieudzielenia wotum zarządowi powiatu

Rada powiatu nie udzieliła wotum zaufania zarządowi powiatu. Osoba pełniąca funkcję starosty zaskarżyła przedmiotową uchwałę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Sąd ten w postanowieniu[1] odrzucił skargę, wskazując na brak w danym przypadku odpowiedniego naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia skarżącego. WSA stwierdził, że uprawnienie do wniesienia skargi nie może być oparte o wskazanie jedynie potencjalnej możliwości naruszenia interesu prawnego, lecz między skarżoną uchwałą a indywidualną sytuacją skarżącego powinien istnieć aktualny, realny i indywidualny związek. Wymogi te nie będą spełnione, jeżeli interes będzie miał charakter wyłącznie faktyczny, bez oddziaływania na sferę prawną skarżącego.

Osoba pełniąca funkcję starosty wniosła od powyższego postanowienia skargę kasacyjną.

NSA uznał, że zaskarżenie uchwał na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym wymaga wykazania naruszenia konkretnego, indywidualnego i aktualnego interesu prawnego.

Co istotne, Sąd wyraźnie odciął się od stanowisk, które dotychczas uznawały istnienie interesu prawnego w przypadku skarżenia uchwał dotyczących wotum zaufania – tak w przypadku osób pełniących funkcję starosty, jak i funkcję wójta. Stwierdził, że autor skargi kasacyjnej nie wykazał, jaki interes prawny lub jakie uprawnienie zostały naruszone. NSA uznał, że uchwała w sprawie nieudzielenia wotum zaufania zarządowi powiatu ma charakter intencyjny. Konsekwencją tego było wydanie postanowienia o oddaleniu skargi kasacyjnej[2].

Opisywane orzeczenie w pewnym sensie odstąpiło od dominującej dotychczas linii wojewódzkich sądów administracyjnych. W większości uznawały dopuszczalność skarżenia uchwał w sprawie nieudzielenia wotum zaufania przez osoby, które pełniły funkcje w organie wykonawczym. Trzeba jednak podkreślić, że omawiane w artykule postanowienia dotyczyły zarządu powiatu, którego skład jest ustalany przez organ stanowiący (choć ani WSA, ani NSA nie opierały się na tej okoliczności), podczas gdy dotychczasowe spory sądowe najczęściej dotyczyły nieudzielenia wotum wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, wybieranym w wyborach bezpośrednich. Powstaje pytanie czy również w tych ostatnich przypadkach Naczelny Sąd Administracyjny będzie przyjmował, że osoby pełniące funkcję tych organów nie mogą skarżyć uchwał w sprawie nieudzielenia wotum.

Problematyka wotum zaufania była przedmiotem wielu artykułów na naszym portalu, w tym:

Uzasadnienie projektu lub samej uchwały w sprawie nieudzielenia wotum zaufania

Czy należy uzasadniać uchwałę o (nie)udzieleniu wotum zaufania?

Jaka powinna być treść uchwały o nieudzieleniu wotum?

Czy konieczne jest opracowanie raportu o stanie związku jednostek samorządu terytorialnego?

 


[1] Postanowienie WSA w Poznaniu z dnia 2 listopada 2021 r., sygn. IV SA/Po 743/21, www.orzeczenia.nsa.gov.pl (CBOSA).

[2] Postanowienie NSA z dnia 14 stycznia 2022 r., sygn. III OSK 7560/21, CBOSA.Autor:
Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego


TAGI: Postanowienie NSA, Rada Powiatu, Wotum zaufania,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu