21.01.2022


Stowarzyszenia JST muszą zgłosić swoich beneficjentów

KATEGORIA: Praktyka

Nieco ponad tydzień pozostał wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego stowarzyszeniom na dokonanie zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Obowiązek ten dotyczy również stowarzyszeń utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów, gminy mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z powiatami i województwami. Odpowiednie regulacje zawiera ustawa o samorządzie powiatowym oraz ustawa o samorządzie województwa.

Na skutek nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, do grona podmiotów obowiązanych do ujawnienia informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz ich aktualizacji dołączyły m.in. stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Termin na dokonanie stosownego zgłoszenia dla podmiotów, które istniały w dniu wejścia w życie przepisów stanowiących o powyższym obowiązku mija z końcem stycznia tego roku.

Najprościej rzecz ujmując, beneficjent rzeczywisty to zawsze osoba fizyczna mająca realną władzę nad danym podmiotem. Legalną definicję tego pojęcia zawiera ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Stanowi ona, że przez beneficjenta rzeczywistego rozumie się każdą osobę fizyczną sprawującą bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna. Ustawodawca doprecyzowuje, że w przypadku osoby prawnej innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadających im przepisów prawa państwa trzeciego (do tej kategorii osób prawnych zaliczymy stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego) za beneficjenta rzeczywistego uznajemy:

Katalog danych, które podlegają ujawnieniu w Rejestrze szczegółowo określa ustawa. Samego zgłoszenia dokonuje się natomiast poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej administracji skarbowej. W przypadku stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego pewne wątpliwości – z uwagi na specyfikę tych podmiotów – mogą powstać przy ustalaniu kręgu beneficjentów rzeczywistych. Prawidłowość zgłoszenia jest tymczasem o tyle ważna, że za m.in. podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym grozi 1 000 000 zł kary pieniężnej.Autor:
Piotr Koźmiński

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, jego zainteresowania obejmują obszar finansów publicznych oraz podatków i opłat lokalnych.


TAGI: Gmina, Beneficjent, Beneficjent rzeczywisty, Finanse, JST, Powiat, Rejestr beneficjentów, Stowarzyszenia gmin, Stowarzyszenia jst, Województwo,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu