10.01.2022


Polski Ład - nowe rozporządzenie dotyczące poboru zaliczek

KATEGORIA: Przepisy

W piątek 7 stycznia 2022 r. zostało podpisane i opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie dotyczące poboru zaliczek. Rozporządzenie przedłuża terminy poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na PIT.

Rozporządzenie jest nagłą i szybką odpowiedzią na płynące sygnały o niższych wypłatach wynagrodzeń jakie nastąpiły na początku roku w wyniku tzw. „Polskiego Ładu”.

Rozporządzenie przewiduje przedłużenie terminów do pobrania i przekazania przez płatnika zaliczki na PIT od przychodów m.in. ze stosunku pracy, emerytur, rent oraz umów zlecenia w części stanowiącej nadwyżkę:

  1. kwoty zaliczki na PIT od tych przychodów obliczonej zgodnie z przepisami ustawy, w brzmieniu obowiązującym w roku, w którym zaliczka jest pobierana, nad
  2. kwotą zaliczki na PIT obliczoną od tych przychodów zgodnie z przepisami ustawy, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2021 r., pomniejszoną o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b ustawy, w brzmieniu obowiązującym na ten dzień.

Przedłużony termin pobrania zaliczki na PIT upływa w momencie uzyskania wskazanych przychodów w miesiącu, w którym wystąpiła ujemna różnica między:

  1. kwotą zaliczki na PIT od tych przychodów obliczoną wg nowych zasad a
  2. kwotą zaliczki na PIT od tych przychodów obliczoną zgodnie z dotychczasowymi zasadami

– przy czym poboru nadwyżki zaliczki dokonuje się do wysokości tej ujemnej różnicy.

W przypadku gdy nadwyżka zaliczki nie została pobrana w całości, przedłużony termin pobrania pozostałej części nadwyżki zaliczki na PIT, upływa w momencie uzyskania wskazanych przychodów w kolejnych miesiącach roku podatkowego, w których wystąpi ujemna różnica.

Przedłużenie terminów ma zastosowanie do zaliczek na PIT pobieranych w miesiącu, w którym podatnik uzyskał od płatnika przychody ze stosunku pracy, emerytury, renty lub z umów zlecenia określonych w wysokości nieprzekraczającej 12 800 zł, przy czym limit ten stosuje się odrębnie dla każdego źródła tych przychodów.

Przedłużenie terminów ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

W przypadku gdy płatnik w styczniu 2022 r. pobrał zaliczkę w części odpowiadającej nadwyżce obliczonej zgodnie z § 1 ust. 1 i nie przekazał tej zaliczki na rachunek urzędu skarbowego, płatnik ten niezwłocznie zwraca tę nadwyżkę podatnikowi.

Końcowo rozporządzenie przewiduje, że w przypadku gdy podatnik uzyskujący przychody od płatnika, który nie odlicza kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, złoży temu płatnikowi sporządzony na piśmie wniosek o nieprzedłużanie terminów, przepisów rozporządzenia nie stosuje się najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym płatnik otrzymał ten wniosek.Autor:
Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.


TAGI: PIT, Płatnik, Umowa zlecenia, Wynagrodzenie, Zaliczki na podatek,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu