03.01.2022


Nowe ograniczenia dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

KATEGORIA: Przepisy

Od 1 stycznia 2022 r. nowelizacji ulegnie ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne[1]. W rezultacie poszerzony zostanie katalog ograniczeń dotyczących wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przy czym nowy zakaz nie będzie dotyczył wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obecnej kadencji.

Zgodnie z nowododanym art. 4a wspomnianej ustawy, wójt, burmistrz oraz prezydent miasta nie będzie mógł być zatrudniony oraz nie będzie mógł wykonywać innych zajęć w spółkach prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty co najmniej 10% akcji lub udziałów.

W przypadku gdy wójt, burmistrz, prezydent miasta byłby zatrudniony przez wspomnianą spółkę na podstawie stosunku pracy, otrzymuje on urlop bezpłatny na okres sprawowania funkcji oraz trzech miesięcy po jego zakończeniu, bez względu na rodzaj i okres trwania stosunku pracy. Jeżeli natomiast stosunek pracy byłby zawarty na czas określony, który ustałby przed terminem zakończenia urlopu bezpłatnego, jego obowiązywanie ulegnie przedłużeniu do trzech miesięcy po zakończeniu urlopu bezpłatnego.

Wójt, burmistrz oraz prezydent miasta otrzyma urlop bezpłatny także wówczas, gdy w okresie sprawowania swojej funkcji Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego nabędzie bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty co najmniej 10% akcji lub udziałów w spółce, w której wykonuje on pracę na podstawie stosunku pracy.

Urlop bezpłatny udzielony wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta ulegnie natomiast skróceniu do trzech miesięcy, licząc od dnia, w którym Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty przestaną posiadać w spółce prawa handlowego co najmniej 10% akcji lub udziałów.

Co istotne nowego zakazu nie będzie można wyłączyć na podstawie wyjątku wskazanego w art. 6 ust. 1 wspomnianej ustawy, a więc na zasadzie wskazania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do pełnienia funkcji w organach spółki handlowej. Tym niemniej, jak wspomniałem powyżej, nowy zakaz nie będzie dotyczył wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obecnej kadencji.

 


[1] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.Autor:
Kamil Jurkowski

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie handlowym


TAGI: Funkcjonowanie zarządu, Spółka komunalna, Zarząd, Sprawowanie mandatu,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu