23.12.2021


Indywidualizacja rozliczeń odpadowych w zabudowie wielolokalowej

KATEGORIA: Praktyka

Sierpniowa nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach umożliwiła wprowadzenie indywidualizacji rozliczeń odpadowych w zabudowie wielolokalowej.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach[1] z 2021 roku dotyczy między innymi możliwości wydawania przez radę gminy stanowiących akty prawa miejscowego uchwał, wprowadzających indywidualizację rozliczeń odpadowych w zabudowie wielolokalowej. Postanowienia ustawy mogą budzić wątpliwości dotyczące zakresu ich zastosowania. Z art. 2a znowelizowanej u.c.p.g. wynika, że dotyczyć mogą one wszystkich bądź określonych nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, pod warunkiem, że właściciele nieruchomości, w uzgodnieniu z gminą, zapewnią warunki techniczne umożliwiające identyfikację odpadów wytwarzanych w poszczególnych lokalach. Na mocy postanowień uchwały obowiązek ponoszenia opłat przechodzi wówczas na osoby wskazane w art. 1 pkt 1 lit. b, a więc właścicieli poszczególnych lokali, dla których ustanowiono odrębną ich własność, osób którym służy tytuł prawny do lokalu w budynku wielolokalowym, osób faktycznie zamieszkujących lub użytkujących takie lokale lub osób zamieszkujących lub użytkujących lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej. Podmiotowy zakres uchwały obejmuje bez wyjątku wszystkich tak rozumianych właścicieli lokali, zarówno mieszkalnych, jak i użytkowych. W art. 2a u.c.p.g. mowa jest przecież o właścicielach lokali bez specyfikowania, czy chodzi o określony ich rodzaj.

Warunkiem objęcia określonych nieruchomości uchwałą jest dokonanie wspomnianego uzgodnienia warunków technicznych z ich właścicielami w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 u.c.p.g. a więc ze wspólnotą mieszkaniową lub spółdzielnią mieszkaniową.

Zgodnie z art. 2a ust. 3 uchwałą rady gminy można objąć wszystkie bądź określone nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi, w zależności od tego, czy właściciele nieruchomości w uzgodnieniu z gminą zapewnią techniczne możliwości identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych lokalach na wszystkich nieruchomościach zabudowanych budynkami wielolokalowymi albo na części tych nieruchomości.

Tym samym przedmiotową uchwałą obejmować można tylko niektóre z nieruchomości zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi, jednakże każdorazowo uchwała dotyczyć musi całej bądź całych nieruchomości.

Uzgodnienia prowadzone są z właścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi, tj. spółdzielnią albo wspólnotą mieszkaniową, a nie z poszczególnymi mieszkańcami. W przypadku kiedy spółdzielnia mieszkaniowa jest właścicielem większej liczby nieruchomości zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi uzgodnienia mogą być prowadzone w stosunku do każdej z nieruchomości oddzielnie.

Sprawa uzgodnień wymaga dalszych uwag szczegółowych co do sposobów dokumentowania poczynionych uzgodnień oraz powoływania się na fakt ich przeprowadzenia w projektach uchwał.

 


[1] Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, Dz. U. 2021 poz. 1648 (dalej: n.u.c.p.g.).Autor:
Prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, profesor nadzwyczajny na WPiA UAM, Senior Partner, ekspert w zakresie prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego oraz energetycznego


TAGI: Odpady, Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu