22.12.2021


Czy można różnicować stawki opłaty za pojemnik w zależności od rodzaju zbieranej w nim frakcji odpadów?

KATEGORIA: Wokanda

Zdaniem RIO we Wrocławiu rada gminy nie może różnicować stawek opłat za pojemnik (worek) w zależności od rodzaju zbieranej w nim frakcji odpadów.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwałą Nr 65/2021 z dnia 8 listopada 2021 roku stwierdziło nieważność uchwały rady gminy w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych powstałych na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Orzeczenie to zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym:

Rada gminy podjęła we wrześniu 2021 roku uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych powstałych na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W uchwale tej zastosowano różnicowanie stawek opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności ustalając ich wysokość w zależności od zbieranych w nich frakcji odpadów komunalnych. Zróżnicowanie w tym zakresie dotyczyło zarówno stawek podstawowych, jak i stawek opłaty podwyższonej.

Powyższe rozwiązanie zostało zakwestionowane przez RIO we Wrocławiu. Zdaniem organu nadzoru rada gminy upoważniona jest ustawowo wyłącznie do ustalenia stawek opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości. Ustawa nie zawiera przy tym podstaw do różnicowania stawek opłat w przedmiotowym zakresie, w tym w zależności od frakcji gromadzonych odpadów.

Tym samym w ocenie RIO rada gminy określając stawki opłaty za pojemnik i worek dla różnych frakcji odpadów komunalnych w istotny sposób naruszyła zakres delegacji ustawowej.

Jednocześnie RIO zakwestionowało możliwość określania w uchwale, że dla pojemników lub worków o innej pojemności, aniżeli ta wprost określona w uchwale, stawka opłaty wynosi iloczyn objętości pojemnika / worka i stawki jednostkowej za m3 czy litr.Autor:
Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego


TAGI: Odpady, Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, RIO,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu