20.12.2021


Zmiany dla dostawców ścieków przemysłowych

KATEGORIA: Przepisy

10 września br. weszła w życie kolejna zmiana w ustawie Prawo wodne, która tym razem dotyczyła wydawania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Nowelizacja wprowadza istotną zmianę w procesie pozyskiwania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, uregulowane w art. 34  pkt 3 Prawa wodnego, tj. polegające na wprowadzaniu do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 ustawy Prawo wodne.

Do dotychczasowego brzmienia art. 407 ust. 5 ustawy Prawo wodne („do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1, dołącza się zgodę właściciela tych urządzeń”) dołączony został zapis: „lub obowiązującą na dzień złożenia wniosku umowę obejmującą zobowiązanie do odbioru tych ścieków zawartą z właścicielem tych urządzeń”.

Znowelizowane brzmienie ustawy Prawo wodne zakłada więc możliwość wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego nie tylko na rzecz podmiotu, który uzyskał zgodę przedsiębiorstwa wod-kan, do którego urządzeń następować będzie zrzut ścieków (czyli tak jak dotychczas), ale również na rzecz podmiotu dysponującego zawartą umową na odprowadzanie ścieków (a więc już bez konieczności legitymowania się uzyskaną od przedsiębiorstwa zgodą).

W praktyce konieczność uzyskania (i załączenia do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego) zgody przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego dawało szansę na stosunkowo „bieżącą” kontrolę przedsiębiorstwa nad planowanymi zrzutami ścieków przez przedsiębiorstwa przemysłowe (przynajmniej tymi deklarowanymi) czy też zweryfikowanie sposobu wykonywania umowy przez odbiorcę usług (w szczególności co do ilości i jakości dostarczanych ścieków). Zastąpienie obowiązku pozyskania zgody przedsiębiorstwa wod-kan możliwością wylegitymowania się jedynie faktem zawarcia umowy na odbiór ścieków z pewnością ułatwia (i przyspiesza) pozyskanie pozwolenia wodnoprawnego, jednak czy w tym przypadku to łatwość i szybkość stanowić powinny priorytetowe wartości? Nieracjonalnie byłoby zakładać, że przedsiębiorca, który będzie się starać o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, będzie zabiegać o udzielenie zgody przez przedsiębiorstwo wod-kan w sytuacji, gdy tę samą wartość dla prowadzonego postępowania administracyjnego stanowić będzie sama umowa na odbiór ścieków. W przypadku przedsiębiorcy przemysłowego, który stara się o pozyskanie pozwolenia wodnoprawnego (np. w związku z wygaśnięciem dotychczasowego) już po zawarciu umowy na odbiór ścieków, przedłożenie organowi umowy jest bez porównania mniej czasochłonne niż zabieganie o zgodę przedsiębiorstwa wod-kan.

Co istotne, znowelizowane przepisy obejmą swoim zastosowaniem również postępowania toczące się na dzień ich wejścia w życie, ponieważ – zgodnie z art. 2 ustawy nowelizującej – do postępowań o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624 i 784), wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.Autor:
Aleksandra Misiun

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu finansów menadżerskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym, w zagadnieniach związanych z gospodarką wodno-ściekową oraz w prawie samorządowym.


TAGI: Nowelizacja, Prawo wodne,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu