15.11.2021


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej zakwalifikowany jako SPAM a bezczynność podmiotu zobowiązanego do jej udostępnienia

KATEGORIA: Wokanda

W ocenie WSA w Białymstoku okoliczność, że wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony za pomocą poczty elektronicznej został zakwalifikowany jako SPAM nie zwalnia podmiotu zobowiązanego z odpowiedzialności za bezczynność w zakresie jego rozpatrzenia.

Stan faktyczny

Fundacja F. (dalej także: wnioskodawca, Fundacja, Skarżąca) zwróciła się do Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w S. (dalej także: Organ) o udostępnienie informacji publicznej w przedmiocie ilości naborów wniosków o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 2019 i 2020 (z podziałem na kwartały) oraz wysokości środków finansowych możliwych do wykorzystania w tym celu w każdym ze wskazanych we wniosku okresów.

Wniosek został skierowany do Organu drogą elektroniczną (mailową), przy czym nie został przezeń rozpatrzony aż do dnia wniesienia przez Fundację skargi do sądu administracyjnego na jego bezczynność. Fundacja domagała się zobowiązania organu do rozpatrzenia wniosku oraz stwierdzenia, że dopuścił się on bezczynności.

W odpowiedzi na skargę Organ wniósł o jej oddalenie, wyjaśniając, że wniosek Fundacji został zakwalifikowany przez system elektronicznej skrzynki pocztowej jako SPAM, przez co nie został zauważony. Organ podniósł także, że udzielił wnioskodawcy żądanej informacji po wniesieniu skargi.

Stanowisko WSA

Rozpoznając niniejszą sprawę, WSA w Białymstoku[1] (dalej także: WSA, Sąd) przyjął, że Organ był podmiotem obowiązanym do udostępnienia informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej[2] (dalej także: u.d.i.p.). Co więcej w ocenie Sądu także dane objęte zakresem wniosku spełniają kryteria konieczne do uznania ich za informację publiczną.

Stosownie do przepisów u.d.i.p. Organ był zobowiązany do rozpatrzenia wniosku bez zbędnej zwłoki – najpóźniej w terminie 14 dni (art. 13 u.d.i.p.). Organ jednakże kryteriów tych nie spełnił z uwagi na fakt, że wniosek skarżącej zakwalifikowany został przez system pocztowy jako SPAM.

W ocenie WSA okoliczność ta nie wpływała na ocenę prawną rozpoznawanej sprawy. Jak wskazał Sąd: „organ w ustawowym terminie nie udzielił wnioskodawczyni żądanej informacji publicznej. Wobec powyższego skarga na bezczynność podlegała uwzględnieniu. Zauważenia przy tym wymaga, że bez wpływu na ocenę tej bezczynności pozostaje kwestia możliwości zapewnienia prawidłowej organizacji pracy przez organ (…) czy też wystąpienie trudności, błędów czy nieprawidłowości w zakresie kształtowania i obsługiwania przez organy administracji publicznej oficjalnych systemów służących do komunikacji z tymi organami, np. poczty elektronicznej czy systemu ePuap w zakresie udzielania informacji publicznej”.

W konsekwencji Sąd przyjął, że okoliczność, iż: „wniosek w postaci elektronicznej został w poczcie elektronicznej organu zakwalifikowany jako SPAM, nie zdejmuje odpowiedzialności z tego organu w zakresie jego odebrania i odczytania. Rzeczą powszechnie znaną jest bowiem fakt, że niektóre emaile są w skrzynkach pocztowych kwalifikowane przez system jako SPAM. Zatem pracownik obsługujący ten system winien przeglądać całość otrzymywanej przez organ poczty elektronicznej, również tej zakwalifikowanej jako SPAM”.

Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych sprawy Sąd przyjął, że organ dopuścił się bezczynności, jakkolwiek nie miała ona charakteru bezczynności z rażącym naruszeniem prawa. Postępowanie w sprawie zostało umorzone z uwagi na fakt, że organ załatwił wniosek po jego wniesieniu.

Orzeczenie jest nieprawomocne.

 


[1] Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.).

[2] Wyrok WSA w Białymstoku z 16.09.2021 r., II SAB/Bk 84/21, LEX nr 3227842.Autor:
Martyna Krystman

aplikantka radcowska, starszy asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem cywilnym i administracyjnym


TAGI: Informacja publiczna, Wyrok WSA,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu