16.09.2021


Czas na nowelizację uchwał odpadowych

KATEGORIA: Przepisy

Sierpniowa nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymusza zmiany niektórych uchwał rad gmin.

Wprowadzone nowelizacją[1] z dnia 11 sierpnia 2021 r. zmiany do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, objęły także podstawy prawne do stanowienia aktów prawa miejscowego przez rady gmin. Zmiany dotyczą  w szczególności uchwał w przedmiocie określenia metody stanowiącej podstawę ustalania wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, dla których dokonano wyboru metody od ilości zużytej wody.

W art. 5 ust. 1 ustawy nowelizującej przewidziano, że dotychczasowe uchwały rad gmin obowiązywać będą nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r. Oznacza to, że przed upływem tego terminu rady gmin, chcąc zapewnić gminie możliwość pobierania opłat, muszą dokonać ponownego określenia stawki opłat w sposób zgodny z nowelizacją, a także opublikować je odpowiednio wcześnie, wskazując termin ich wejścia w życie najpóźniej na dzień 1 stycznia 2022 r. Należy przy tym pamiętać o zapewnieniu odpowiednio długiego vacatio legis, w celu umożliwienia dokonania ewentualnych innych czynności zapewniających ciągłość funkcjonowania systemu.

W art. 5 ust. 1 ustawy nowelizującej przewidziano także konieczność podjęcia przez rady nowych uchwał w gminach, które na mocy dotychczasowych uchwał ustaliły opłatę za pojemnik lub worek określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości. Także w  tym wypadku należy podjąć je odpowiednio wcześniej, zapewniając ich wejście w życie najdalej przed dniem 1 lipca 2022 r. Dotychczasowe uchwały w tym przedmiocie obowiązywać będą bowiem najdalej do dnia 30 czerwca 2022 r., o ile nie zostaną wcześniej zastąpione nowymi uchwałami. W przypadku podjęcia uchwał, określających wejście w życie na dzień przypadający przed dniem 30 czerwca 2022 r., uchwały dotychczasowe wygasną w tym terminie. Zważywszy na możliwość weryfikowania oraz kwestionowania uchwał przez organy nadzoru, działania legislacyjne należałoby podjąć możliwie szybko, co umożliwi odpowiednie zareagowanie w postaci kolejnych uchwał na wypadek stwierdzenia nieważności uchwał w całości bądź choćby w części.

Odmiennie uregulowano kwestię obowiązywania dotychczasowych uchwał w przedmiocie określającej stawki opłat za odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność w zakresie świadczenia usług hotelarskich, pilotów wycieczek i przewodników turystycznych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. W przypadku, gdy podjęto, na gruncie dotychczasowych przepisów, uchwały ustalające   opłaty za odbiór odpadów z takich nieruchomości według metody od ilości zużytej na tej nieruchomości wody, stawki te będą obowiązywać aż do dnia wejścia nowej uchwały, podjętej na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 3 dodanego do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawą nowelizującą.

 


[1] Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, Dz.U. 2021 poz. 1648 (dalej: ustawa nowelizująca).Autor:
Prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, profesor nadzwyczajny na WPiA UAM, Senior Partner, ekspert w zakresie prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego oraz energetycznego


TAGI: Odpady, Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Rada gminy,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu