13.09.2021


Elektroniczny wniosek o wpis w KRS

KATEGORIA: Przepisy

W dniu 1 lipca 2021 roku w życie weszła nowelizacja przepisów dotyczących postępowania rejestrowego. Najogólniej rzecz ujmując, obecnie postępowanie rejestrowe dotyczące rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ma formę elektroniczną. Wszelkie wnioski i pisma powinny być składane w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu do tego dedykowanego systemu.

W praktyce, wprowadzone zmiany oznaczają, że wniosek o rejestrację spółki komunalnej lub wniosek o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców dotyczącego spółki komunalnej, w tym w szczególności wniosek o wpis nowych lub wykreślenie poprzednich piastunów organów spółki (członków zarządu lub rady nadzorczej) musi mieć formę elektroniczną, gdyż składany jest za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości (dostępnego na stronie: https://prs.ms.gov.pl/).

W dalszym ciągu, w tradycyjnej formie mogą być wnoszone wnioski o wpis w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Tradycyjny wniosek papierowy można zatem składać m.in. w odniesieniu do fundacji i stowarzyszeń. Przy czym w przypadku, gdy podmioty te prowadzą działalność gospodarczą, a wiec podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców, konieczne jest złożenie wniosku o wpis również w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu wspomnianego systemu teleinformatycznego.

Bez wątpienia, zaletą obowiązku wykorzystania systemu teleinformatycznego do składania wniosków o wpis w rejestrze przedsiębiorców KRS jest częściowa weryfikacja poprawności wprowadzanych informacji oraz użytych formularzy. Zmniejszeniu powinna zatem ulec liczba błędów popełnianych na etapie wypełniania wniosku.

Jeżeli chodzi natomiast o formę dokumentów stanowiących podstawę wpisu, to również dokumenty takie powinny zostać załączone do wniosku w postaci elektronicznej. Przy czym, w przypadku dokumentów posiadających formę elektroniczną od początku, a więc dokumentów, które zostały pierwotnie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przez ich autora, wystarczające jest ich dołączenie do wniosku w takiej formie. W przypadku natomiast dokumentów sporządzonych w tradycyjnej formie papierowej, do wniosku należy dołączyć bądź ich odpisy elektronicznie poświadczone przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym albo ich elektroniczne kopie. Załączenie do wniosku wyłącznie elektronicznych kopii dokumentów stanowiących podstawę wpisu do KRS implikuje jednak konieczność przesłania do sądu rejestrowego, w terminie 3 dni od daty złożenia pisma, oryginału dokumentu albo jego odpisu lub wyciągu poświadczonego urzędowo (poświadczonego przez notariusza).

Składając wniosek o wpis w rejestrze przedsiębiorców, pamiętać zatem należy, że powinien on mieć formę elektroniczną. Wnioski niewniesione za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie wywołują bowiem skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z ich wniesieniem do sądu. O bezskuteczności czynności wnoszący powinien zostać zawiadomiony przez przewodniczącego wydziału, do którego pismo zostało skierowane.Autor:
Kamil Jurkowski

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie handlowym


TAGI: Spółka komunalna, KRS, Postępowanie rejestrowe,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu