28.07.2021


Jaka powinna być treść uchwały o nieudzieleniu wotum?

KATEGORIA: Wokanda

WSA w Poznaniu uznał, iż z uwagi na specyfikę procedury podejmowania uchwał w przedmiocie wotum zaufania, w przypadku jego nieudzielenia organowi wykonawczemu dopuszczalna jest modyfikacja treści uchwały względem jej głosowanego projektu.

Wyrokiem z dnia 19 maja 2021 r. (sygn. akt: IV SA/Po 213/21), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę wojewody kwestionującą prawidłowość podjęcia przez radę gminy uchwały w przedmiocie nieudzielenia organowi wykonawczemu wotum zaufania.

Wyrok zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych.

W sierpniu 2020 r. rada gminy, po przeprowadzeniu procedury rozpatrywania raportu o stanie gminy, działając na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 713), [dalej: usg], na skutek nieuzyskania bezwzględnej większości w głosowaniu nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania, podjęła – bez przeprowadzenia odrębnego głosowania – uchwałę o treści negatywnej, tj. w przedmiocie nieudzielenia wotum zaufania organowi wykonawczemu.

Wojewoda zaskarżył przedmiotową uchwałę do sądu administracyjnego, wskazując, iż została przedłożona mu jako organowi nadzoru uchwała o treści, która nie była przedmiotem obrad oraz głosowania podczas sesji rady. Zdaniem wojewody, z przesłanej dokumentacji wynika, iż radni głosowali nad uchwałą o udzieleniu wójtowi wotum zaufania, natomiast do organu nadzoru przesłano uchwałę o nieudzieleniu wotum, zatem już po etapie procedowania dokonano niedozwolonej modyfikacji treści zapisów uchwały, co uzasadnia stwierdzenie nieważności rzeczonej uchwały.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę wojewody, wskazując iż zaskarżona uchwała nie narusza prawa w stopniu skutkującym koniecznością stwierdzenia jej nieważności.

Zdaniem WSA w Poznaniu, w świetle przepisów usg, niepodjęcie uchwały o udzieleniu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały negatywnej – o nieudzieleniu wotum i tym samym „nie zachodzi w tym przypadku konieczność odrębnego procedowania nad uchwałą o nieudzieleniu wotum zaufania łącznie z jej odrębnym głosowaniem”.

Sąd wskazał, iż w konsekwencji „w przypadku niepodjęcia uchwały o udzieleniu wotum zaufania przeredagowanie uchwały poprzez wskazanie, że podjęto uchwałę o odmowie udzielenia wotum zaufania nie może być postrzegane w kategoriach rażącego naruszenia prawa”, które uzasadniałoby stwierdzenie jej nieważności.

Podsumowując WSA podkreślił, iż „fikcja prawna z art. 28aa ust. 9 ustawy powoduje, że w obrocie prawnym, jako akt wywołujący skutki prawne, pozostaje uchwała o udzieleniu wotum zaufania, która nie została podjęta”. Przyjęcie natomiast, zdaniem Sądu, stanowiska wojewody o niemożności przyjęcia uchwały o nieudzieleniu wotum, „skutkowałoby de facto brakiem uzasadnienia”.

Orzeczenie nie jest prawomocne.Autor:
Maciej Kiełbus

Partner, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządowegoMagdalena Kurnatowska

Prawniczka w dziale prawa administracyjnego


TAGI: Rada gminy, Wójt, Wyrok WSA,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu