25.06.2021


Zgłoś swój piec, czyli kilka słów o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

KATEGORIA: Przepisy

Od 1 lipca br. zacznie funkcjonować Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Wprowadzenie jej wiąże się z określonymi obowiązkami także po stronie właścicieli budynków. W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, na czym one polegają.

Czym jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków?

Ewidencja powstaje w ramach realizowanego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego projektu pt. „Zintegrowany system ograniczania niskiej emisji (ZONE)” i została uregulowana w ustawie o termomodernizacji[1]. CEEB zawiera przede wszystkim dane o budynkach i lokalach w zakresie wykorzystywanych źródeł ciepła, źródeł energii elektrycznej oraz źródeł spalania paliw. W ewidencji znajdziemy również dane o właścicielach poszczególnych budynków oraz informacje o udzielonych ze środków publicznych finansowaniach na szeroko pojęte przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza.

Deklaracja o źródłach ciepła

Warto zwrócić szczególną uwagę na przepisy nakładające obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła. Zgodnie z art. 27g ust. 1 ustawy o termomodernizacji, obowiązek złożenia deklaracji będzie dotyczył każdego właściciela lub zarządcy budynku (lokalu). Deklarację składa się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) pisemnie (we właściwym miejscowo urzędzie gminy) bądź przez internet, z wykorzystaniem Profilu Zaufanego. Termin na jej złożenie, w przypadku nowych budynków, wynosi 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła. W praktyce będzie on liczony od dnia otrzymania pozwolenia na użytkowanie budynku.

Nieco inaczej uregulowano składanie deklaracji w przypadku budynków już istniejących (tj. takich, które oddano do użytkowania przed 1 lipca 2021 roku). W takim wypadku, termin ten wynosi 12 miesięcy i jest liczony od 1 lipca 2021 roku. Ma to o tyle istotne znaczenie, że zgodnie z treścią art. 27h ust. 1 ustawy o termomodernizacji, niezłożenie deklaracji o źródłach ciepła w terminie jest zagrożone karą grzywny.

Co w przypadku złożenia deklaracji niezgodnej z prawdą? Przepisy nie regulują takiej sytuacji. Organy liczą zatem na dobrą wolę obywateli. Jak wynika natomiast z informacji przedstawionych przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, korekty lub uzupełnienia danych będzie mógł dokonać na przykład kominiarz przeprowadzający przegląd komina.

Podsumowanie

Wprowadzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ma szansę przyczynić się do poprawy jakości powietrza w Polsce. Stosowanie złej jakości opału czy przestarzałych pieców w gospodarstwach domowych stanowi główną przyczynę powstawania smogu na terenie kraju. Szczegółowe dane zawarte w ewidencji pozwolą na identyfikowanie i w konsekwencji eliminowanie źródeł zanieczyszczeń. Poza tym, pozytywnie należy ocenić wykorzystanie systemu teleinformatycznego do gromadzenia i przetwarzania danych. W założeniu, ma to pozwolić na zminimalizowanie udziału poszczególnych urzędów w funkcjonowaniu ewidencji.

Deklarację będzie można złożyć pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/

 


[1] Tj. w Rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2021 r. poz. 554) [dalej jako: „ustawa o termomodernizacji”], wprowadzonym ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.Autor:
Agata Legat

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego oraz planowania przestrzennego.Kacper Łagodziński

starszy asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem administracyjnym


TAGI: Ochrona środowiska, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu