12.04.2021


Transmisje posiedzeń komisji rady gminy

KATEGORIA: Praktyka

Zdaniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji statut gminy może przewidywać obowiązek transmitowania i nagrywania posiedzeń komisji rady gminy.

Interpelacja poselska

W interpelacji poselskiej z dnia 14 marca 2021 roku (Interpelacja nr 21514) kierowanej do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jeden z parlamentarzystów zwrócił uwagę na kwestię utrwalania dźwięku i obrazu z posiedzeń komisji organów stanowiących jst i ich transmitowania w Internecie.

W interpelacji zapytano Ministerstwo:

  1. Czy ministerstwo pracuje nad nowymi rozwiązaniami dotyczącymi problematyki przedstawionej w interpelacji?
  2. Czy ministerstwo otrzymywało jakiekolwiek zapytania w ww. zakresie? Jeśli tak, to proszę o informację, czego konkretnie dotyczyły.
  3. Czy ministerstwo dostrzega jakiekolwiek utrudnienia w transmitowaniu i utrwalaniu przebiegu posiedzeń komisji organów stanowiących jst?
  4. Czy ministerstwo popiera działania niektórych samorządów, które samodzielnie (bez wymogu ustawowego) podjęły się transmitowania posiedzeń komisji organów stanowiących jst?
  5. Czy ministerstwo interweniowało kiedykolwiek w zakresie poruszanym w interpelacji? Jeśli tak, to proszę o szczegółowe informacje.

Odpowiedź Ministerstwa

W odpowiedzi z dnia 7 kwietnia 2021 roku Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wyjaśnił, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Ministerstwo podkreśliło, że „jedynie udostępnianie nagrań powinno nastąpić w sposób ściśle przewidziany ustawą, podczas gdy sposób transmisji nie jest określony”.

Jednocześnie w odpowiedzi na interpelację wskazano, że ustawa o samorządzie gminnym nie naklada obowiązku transmitowania i utrwalania za pomcą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk posiedzeń poszczególnych komisji rady gminy. Nie oznacza to jednak, że przepisy nie dają podstaw do takich działań. Zgodnie bowiem z art. 11b ust. 2 ustawy samorządzie gminnym jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. Katalog form jawności określony w tym przepisie ma charakter otwarty (na co wskazuje zwrot „w szczególności”). W konsekwencji zdaniem Ministerstwa „możliwe jest jego poszerzenie poprzez np. odpowiednie zapisy w statucie danej gminy, przewidujące obowiązek transmitowania i utrwalania posiedzeń wszystkich komisji lub tylko wskazanych [podkr. Autor]”.

Jednocześnie Ministerstwo wskazało, że statut podlega nadzorowi pod względem legalności ze strony wojewody. Umożliwia to weryfikację konkretnych rozwiązań przyjmowanych w tym zakresie przez rady gmin.

Na zakończenie Ministerstwo wskazało, że nie są obecnie prowadzone żadne prace legislacyjne związane z zagadnieniami wskazanymi w interpelacji poselskiej.Autor:
Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego


TAGI: Jawność życia publicznego, Rada gminy,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu