26.03.2021


Wyznaczenie terminu związania ofertą w zamówieniach o wartości krajowej

KATEGORIA: Przepisy

Nowe P.z.p. kryje w sobie przepisy, które w niespotykanym dotychczas zakresie i z niespotykaną dotychczas szczegółowością dotyczą techniki określania (wyrażenia) terminów.

Wystarczy wspomnieć o art. 436 pkt 1 obowiązującego P.z.p., który nakazuje określenie w umowie planowanego terminu zakończenia realizacji zamówienia, poprzez posłużenie się dniami, tygodniami, miesiącami lub latami. Przepis art. 220 ust. 2, nakazuje zamawiającemu określenie terminu związania ofertą przez wskazanie daty. Oba z wskazanych przepisów istotnie zmienią dotychczasową praktykę zamawiających. Wyłącznie pierwszy z nich znajduje zastosowanie do wszystkich zamówień, niezależnie od ich wartości. O tym, w jaki sposób należy ustalić termin związania ofertą w zamówieniach o wartości krajowej, oraz o jakich aspektach należy pamiętać, sporządzając wzory dokumentacji, w związku z nowym sposobem określania TZO, mowa w niniejszym artykule.

Przepis art. 220 ust. 2 a zamówienia krajowej

Przepisem, który wyraża nakaz określania w dokumentach zamówienia, terminu związania ofertą przez wskazanie daty jest art. 220 ust. 2 obowiązującego P.z.p. W sposób wyraźny wyłączenie jego zastosowania w zamówieniach o wartości krajowej nastąpiło przepisem art. 266 P.z.p. W przepisach Działu III P.z.p. (Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne) próżno szukać przepisu analogicznego w swym brzmieniu do art. 220 ust. 2 P.z.p. Taki stan można uznać za podstawę do przyjęcia, że udzielanie zamówienia o wartości krajowej dozwala zamawiającemu, na skorzystanie z dotychczas najpowszechniej stosowanej oraz zdecydowanie wygodniejszej techniki wyznaczenia terminu związania ofertą, tj. poprzez posłużenie się formułą „30 dni licząc od dnia składania ofert”.

Warto jednak zwrócić uwagę na sposób sformułowania przepisu art. 307 ust. 1 P.z.p., znajdującego zastosowanie do zamówień o wartości krajowej. Zgodnie ze wskazanym przepisem:

„Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”.

Zasadne jest również zwrócenie uwagi, że art. 220 ust. 1 znajdujący zastosowanie do zamówień o wartości unijnej, określając maksymalne ustawowe terminy związania ofertą, nie posługuje się zwrotem „określonego datą w dokumentach zamówienia”. Przepis art. 307 ust. 1 P.z.p., można zatem uznać, za zakamuflowane zobowiązanie zamawiających udzielających zamówień o wartości krajowej do wyznaczania terminu związania ofertą przez wskazanie daty.

Termin związania ofertą w dokumentach zamówienia

Określenie skonkretyzowanego na potrzeby postępowania, terminu związania ofertą jest obowiązkiem zamawiającego. Ze względów praktycznych powyższe nie powinno następować w kilku miejscach dokumentacji zamówienia (np. również w formularzu ofertowym). Doświadczenie ukazuje, że w przypadku dokonywania zmian SWZ, już po wszczęciu postępowania, niejednokrotnie modyfikacji nie ulegają postanowienia wszystkich dokumentów, które zmianie powinny ulec. Mając zatem na względzie, że zmiana terminu związania ofertą, będzie następować tak często, jak zmiana terminu składania ofert oraz otwarcia ofert, a więc będzie to jedna z najczęstszych modyfikacji, warto w formularzu ofertowym odstąpić od posługiwania się oświadczeniem „jestem związany ofertą do dnia …” i posłużyć się zwrotem „jestem związany ofertą w okresie wskazanym w SWZ”. Powyższe może uchronić zamawiającego przed problemami wynikającymi z rozbieżności poszczególnych elementów składowych SWZ.Autor:
Konrad Różowicz

partner, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych.


TAGI: Nowe P.z.p., Przetargi, Zamówienia publiczne,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu