23.02.2021


Przystąpienie do związku a obowiązujące porozumienia komunalne w zakresie publicznego transportu zbiorowego

KATEGORIA: Wokanda

Przystąpienie do związku międzygminnego nie skutkuje wygaśnięciem wcześniejszych porozumień, lecz ma znaczenie dla zakresu zadań przeniesionych na związek – wynika z wyroku WSA w Rzeszowie.

WSA w Rzeszowie wyrokiem z dnia 5 czerwca 2019 r., sygn. II SA/Rz 222/19 oddalił skargę Wojewody Podkarpackiego na uchwałę rady miasta w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia zadań publicznego transportu zbiorowego.

W swojej skardze organ nadzoru zakwestionował przedmiotową uchwałę ze względu na fakt, iż momencie jej podjęcia gmina była członkiem związku międzygminnego wykonującego zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego. W ocenie organu nadzoru wykluczało to możliwość wykonywania zadań w zakresie przekazanym na związek, do chwili wystąpienia z tej struktury lub do momentu wyrejestrowania związku.

Jak jednak ustalił Sąd w momencie przystępowania do związku obowiązywało już porozumienie międzygminne (kilkukrotnie aneksowane), którego przedmiotem było wykonywanie zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego. W konsekwencji w momencie przystępowania do związku część zadań gminy z tego zakresu była już przedmiotem współdziałania komunalnego.

WSA przyznał zatem rację gminie, która stwierdziła, że ustanowienie związku nie powoduje konieczności wykonywania w jego ramach wszystkich zadań z zakresu transportu zbiorowego. Dalej Sąd wskazał, że było możliwe przekazanie związkowi zadań objętych wcześniej porozumieniem i w konsekwencji związek ten jedynie w ograniczonym stopniu wykonuje zadania na rzecz gminy. Skoro zaś gmina nie przekazała związkowi zadań, do których odnosiła się wskazana uchwała, to nie było też przeciwskazań do jej podjęcia.

Wyrok jest prawomocny.

W tym kontekście warto dostrzec również wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 14 kwietnia 2019 r., sygn. II SA/Rz 208/19. Wynika z niego m.in., że gmina może wykonywać zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego jednocześnie z wykorzystaniem formuły związku i porozumienia międzygminnego (o ile następuje to w innym zakresie)[1].

 


[1] Nie wdając się w szczegółowe rozważania odnośnie do poruszanego tam problemu właściwości poszczególnych organizatorów.Autor:
Adrian Misiejko

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w zakresie prawa samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustroju j.s.t. i publicznego transportu zbiorowego


TAGI: Rada gminy, Transport zbiorowy, Wojewoda, Wyrok WSA,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu