16.02.2021


Charakter prawny uchwały w sprawie utworzenia gminnej rady seniorów

KATEGORIA: Wokanda

Zdaniem NSA, uchwała rady gminy w przedmiocie utworzenia gminnej rady seniorów, podjęta na podstawie art. 5c ust. 2 u.s.g., stanowi akt prawa miejscowego.

Wyrokiem z dnia 6 lutego 2019 r. (sygn. akt: II OSK 3545/18) Naczelny Sąd Administracyjny [dalej: NSA] oddalił skargę kasacyjną wojewody od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie [dalej: WSA] uchylającego rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność w części uchwały rady gminy w sprawie utworzenia gminnej rady seniorów oraz nadania jej statutu.

Okoliczności faktyczne i prawne sprawy przedstawiają się następująco.

Rada gminy podjęła w marcu 2018 r. uchwałę w przedmiocie utworzenia gminnej rady seniorów. Rozstrzygnięciem nadzorczym, wojewoda stwierdził nieważność rzeczonej uchwały, w części stanowiącej, iż uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym. Według organu nadzoru, rada gminy, określając termin wejścia w życie uchwały w sposób określony w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718), nieprawidłowo zastosowała przepisy właściwe dla aktów normatywnych. Zdaniem wojewody, przedmiotowa uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego, konkretyzuje bowiem jedynie zadania gminy i sposoby ich realizacji. Nie mieści się zatem w żadnej z kategorii aktów wymienionych w art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95), [dalej: u.s.g.], w związku z czym należy ją uznać wyłącznie za akt kierownictwa wewnętrznego.

Gmina zaskarżyła powyższe rozstrzygnięcie do WSA w Olsztynie, który wyrokiem z dnia 11 września 2018 r. (sygn. akt: II SA/Ol 429/18) uwzględnił przedmiotową skargę, uchylając jednocześnie zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze. Sąd I instancji wskazał, iż „w orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowało się stanowisko, zgodnie z którym wystarczy, aby chociaż jedna norma uchwały miała charakter generalno-abstrakcyjny, by cały akt miał przymiot aktu prawa miejscowego”. WSA podkreślił przy tym, iż statut gminnej rady seniorów, stanowiący załącznik do uchwały, zawiera definicję pojęcia seniora i określenie granicy wieku takiej osoby, natomiast „regulacja ta ma (…) bez wątpienia charakter generalno-abstrakcyjny”. Zdaniem Sądu o abstrakcyjności uchwały świadczy ponadto tryb wyboru rady.

Powyższą argumentację w pełni podzielił Naczelny Sąd Administracyjny, rozpoznający sprawę na skutek wniesienia przez wojewodę skargi kasacyjnej od wyroku WSA. Powołując się na brzmienie przepisu oraz uzasadnienie projektu nowelizacji, wprowadzającej do u.s.g. przedmiotową regulację („wykształcenie właściwych form przedstawicielstwa seniorów przy organach samorządu terytorialnego, nawiązujących do ustroju władz publicznych”), NSA wskazał również, iż powyższe „nie pozostawia żadnych wątpliwości co do tego, że wydawane na podstawie art. 5c u.s.g. uchwały stanowią akty prawa miejscowego”, a także że „Słusznie stwierdził WSA, że stanowiąca przedmiot oceny uchwała jest adresowana do społeczności lokalnej, organizacji społecznych oraz dotyczy ich praw i obowiązków. Jest to akt ogólny, kierowany do nieokreślonego kręgu adresatów i wywołujący skutki prawne poza strukturami organizacyjnymi gminy”.

W konsekwencji, NSA opowiedział się za poglądem przyznającym uchwałom powołującym gminne rady seniorów, walor aktów prawa miejscowego, o jakich mowa w art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 u.s.g.

W odniesieniu do przedstawionego powyżej stanowiska NSA wskazać należy, iż można je odnieść odpowiednio także do uchwał powołujących młodzieżowe rady gminy, które ustanawiane są analogicznie na podstawie art. 5b u.s.g.Autor:
Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowegoMagdalena Kurnatowska

Prawniczka w dziale prawa administracyjnego


TAGI: Rada seniorów, Rozstrzygnięcia nadzorcze, Samorząd, Wyrok NSA, Wyrok WSA,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu