12.02.2021


Nowe reguły szacowania wartości zamówienia

KATEGORIA: Przepisy

Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się lub podlegające wznowieniu, jest ich łączna wartość ustalana w perspektywie historycznych lub przyszłych 12 miesięcy. Pomimo że na pierwszy rzut oka treść art. 35 ust. 1 nowego P.z.p. jest analogiczna względem art. 34 ust. 1 uchylonego P.z.p., to jednak występują pomiędzy nimi różnice.

Porównanie reguł szacowania wartości zamówienia

art. 34 ust. 1 uchylonego P.z.p.

art. 35 ust. 1 nowego P.z.p.

Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się okresowo lub podlegające wznowieniu w określonym czasie jest łączna wartość zamówień tego samego rodzaju:

  1. udzielonych w terminie poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym, z uwzględnieniem zmian ilościowych zamawianych usług lub dostaw oraz prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, albo
  2.  których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie.

 

 

 

 

 

Podstawą ustalenia wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się lub podlegające wznowieniu w określonym czasie jest:

  1. rzeczywista łączna wartość kolejnych zamówień tego samego rodzaju, udzielonych w ciągu poprzednich 12 miesięcy lub w poprzednim roku budżetowym lub roku obrotowym, z uwzględnieniem zmian ilości lub wartości zamawianych usług lub dostaw, które mogły wystąpić w ciągu 12 miesięcy następujących od udzielenia pierwszego zamówienia, albo
  2. łączna wartość zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie.

 

 

 

Analiza zmian

Porównanie treści art. 34 ust. 1 uchylonego P.z.p. z art. 35 ust. 1 nowego P.z.p., ukazuje że:

  1. art. 35 ust. 1 pkt 1 nowego P.z.p., w przeciwieństwie do art. 34 ust. 1 pkt 1 uchylonego P.z.p., posługuje się pojęciem „rzeczywistej (…) wartości kolejnych zamówień”. Dotychczas ustawodawca posługiwał się formułą „wartości zamówień (…) udzielonych”, co mogło stwarzać podstawę do przyjęcia, że przy szacowaniu wartości zamówienia, punktem wyjścia jest sumaryczna wartość poprzednich wartości szacunkowych. Posłużenie się pojęciem „rzeczywistej (…) wartości kolejnych zamówień” potwierdza, że przy szacowaniu wartości zamówienia, uwzględnia się kwoty realnie wydatkowane w okresie poprzednich 12 miesięcy na określonego rodzaju usługi lub dostawy. Kwota rzeczywiście wydatkowana, obejmuje ewentualne waloryzacje czy modyfikacje wynagrodzeń, jakie nastąpiły w toku realizacji uprzednio zawartych umów w sprawie zamówienia publicznego,
  2. art. 35 ust. 1 pkt 1 nowego P.z.p., w przeciwieństwie do art. 34 ust. 1 pkt 1 uchylonego P.z.p. nie posługuje się pojęciem „prognozowanego na dany rok średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem”. Wskazany w poprzednim  zdaniu miernik, był obok zmian ilościowych, jedyną obligatoryjnie uwzględnianą zmienną przy szacowaniu wartości zamówienia w oparciu o dotychczas ponoszone wydatki na zamówienia tego samego rodzaju. Przepis art. 35 ust. 1 pkt 1 nowego P.z.p., nie posługuje się już tym miernikiem. W zamian posłużenia się nim, zamawiającym nakazane jest uwzględnienie na potrzeby szacowania wartości zamówienia, zarówno zmian ilości zamawianych usług lub dostaw, jak również ich wartości, które mogły wystąpić w ciągu 12 miesięcy następujących od udzielenia pierwszego zamówienia. W konsekwencji, nowa reguła nie pomija zmienności cen w czasie, lecz:
  1. odnosi bezpośrednio zmienność cen do czasu przeszłego („z uwzględnieniem zmian wartości (…), które mogły wystąpić w ciągu 12 miesięcy następujących od udzielenia pierwszego zamówienia),
  2. odstępuje od nakazu ustalania tej zmiennej w oparciu o komunikat Prezesa GUS o średniorocznym wskaźniku.

Mając na względzie, że w art. 35 ust. 1 pkt 1 nowego P.z.p. posłużono się zwrotem „mogły wystąpić” należy uznać, że uwzględnienie zmienności wartości usług lub dostaw w czasie, nie musi następować w oparciu o bardzo szczegółowe i pogłębione analizy, lecz przy dochowaniu reguły racjonalizmu zakupowego (przy uwzględnieniu dostępnych informacji, niepoddawanych profesjonalnej analizie),

przesłanka stanowiąca podstawę do szacowania wartości zamówienia, w oparciu o prognozowaną łączną wartość zamówienia, nie posługuje się expressis verbis pojęciem zamówień „tego samego rodzaju”. Dotychczas wskazany zwrot dotyczył wprost zarówno reguły szacowania wartości zamówienia z odwołaniem do zamówień udzielanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, jak i opierającej się na przyszłych 12 miesiącach (był elementem mianownika wspólnego). W ocenie autora, pomimo powyżej ukazanej zmiany brzmienia przepisu, przy szacowaniu wartości zamówienia na usługi lub dostawy powtarzające się lub podlegające wznowieniu, w oparciu o łączną wartość zamówień przyszłych, nadal zasadne jest odniesienie się do zamówień tego samego rodzaju. Powyższe wynika z ogólnych zasad szacowania wartości zamówienia. Na potrzeby szacowania wartości zamówienia, należy uwzględnić zamówienia posiadające cechy wspólne (będące zamówieniami tego samego rodzaju).Autor:
Konrad Różowicz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych.


TAGI: Nowe P.z.p., Przetargi, Samorząd,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu