08.02.2021


Czy plan miejscowy może zakazać stosowania pieców na paliwo stałe?

KATEGORIA: Wokanda

Zakaz stosowania pieców na paliwo stałe może znaleźć się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – tak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny orzekający w czterech sprawach dotyczących planów uchwalonych przez Radę Miasta Poznania. Pogląd budzi kontrowersje, biorąc pod uwagę dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych.

22 grudnia 2020 roku, Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację Miastu Poznań w czterech z jedenastu spraw dotyczących miejscowych planów zagospodarowania na terenie miasta, w których zawarto postanowienia o zakazie stosowania pieców na paliwo stałe. Na dzień dzisiejszy nieznane są dokładne motywy rozstrzygnięcia NSA, dlatego ostateczne wnioski będzie można sformułować dopiero po opublikowaniu uzasadnień do wyroków w poszczególnych sprawach. Niemniej jednak, już wstępna analiza rozstrzygnięcia pozwala stwierdzić, że jest to wyłom w dotychczasowym orzecznictwie sądów administracyjnych w tej kwestii.

Z orzecznictwa sądów administracyjnych…

I tak, dla przykładu można wskazać między innymi prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, w którym Sąd stwierdził, że „treść unormowań art. 96 p.o.ś. prowadzi do wniosku, że ustawodawca w sposób kompleksowy uregulował w nich sposób wprowadzania oraz zakres ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Tym samym doszło tą drogą do "wyjęcia" omawianej problematyki z zakresu art. 15 ust. 2 pkt 3 u.p.z.p.[1]. W rozpatrywanej sprawie, WSA w Poznaniu unieważnił przepis uchwały stanowiący o zakazie stosowania w nowych budynkach kotłów, pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe uznając jego wprowadzenie jako przekroczenie władztwa planistycznego przez radę miasta, a w konsekwencji istotne naruszenie zasad sporządzania miejscowego planu.

Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny, w wyroku z 26 czerwca 2019 roku wprost stwierdził, że „to nie rada gminy w planie miejscowym, lecz sejmik województwa, w uchwale podjętej na postawie art. 96 ust. 1 ustawy z 2001 r. Prawo ochrony środowiska - jest uprawniony do wprowadzenia zakazu stosowania paliw stałych. Uznano tym samym, że wprowadzenie zakazu stosowania paliw stałych w miejscowym planie dokonano bez podstawy prawnej[2].

Warto przytoczyć także wyrok WSA w Krakowie z 8 maja 2018 roku. W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia, Sąd wyjaśnił, że ani uregulowania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określające elementy jakie obligatoryjnie powinien zawierać miejscowy plan, ani też przepisy Prawa ochrony środowiska „nie dają organom gminy kompetencji do wykluczenia możliwości stosowania systemów grzewczych z wykorzystaniem paliw stałych[3].

Analogiczny pogląd przedstawiono między innymi w wyrokach: WSA w Poznaniu z 21 kwietnia 2016 r., sygn. akt IV SA/Po 98/16, WSA we Wrocławiu z 11 września 2018 r. sygn. akt II SA/Wr 362/18, wyrok WSA w Poznaniu z 10 października 2019 roku, sygn. akt IV SA/Po 485/19.

Stanowisko Miasta Poznań

Argumentacja Miasta Poznań polega na przyjęciu, że uchwalone przez radę plany miejscowe wprowadzają jedynie zakaz montowania nowych instalacji grzewczych w postaci pieców lub trzonów kuchennych na paliwo stałe, a nie przesądzają o sposobie używania już istniejących instalacji. Tymczasem tzw. uchwała antysmogowa wprowadza wyłącznie ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji na paliwo stałe, a co za tym idzie postanowienia planu nie wkraczają w materię regulowaną w tej uchwale[4].

Biorąc pod uwagę dotychczasową linię orzeczniczą sądów administracyjnych, z niecierpliwością należy oczekiwać na uzasadnienia wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach dotyczących planów miejscowych na terenie Miasta Poznań.

 


[1] Wyrok WSA w Poznaniu z 24.10.2019 r., IV SA/Po 568/19, LEX nr 2733235.

[2] Wyrok NSA z 26.06.2019 r., II OSK 1229/19, LEX nr 2703494.

[3] Wyrok WSA w Krakowie z 8.05.2018 r., II SA/Kr 373/18, LEX nr 2493303.

[4] https://www.poznan.pl/mim/info/news/zakaz-stosowania-piecow-na-paliwa-stale-sad-przyznal-racje-miastu,157304.htmlAutor:
Kacper Łagodziński

starszy asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem administracyjnym


TAGI: Budynek, Nieruchomości, Planowanie przestrzenne,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu