16.12.2020


Organ wstrzyma bieg terminu załatwienia spraw

KATEGORIA: Przepisy

Możliwość wstrzymania biegu terminów załatwienia spraw na 30 dni oraz zawiadomienie strony o uchybieniu terminu i wydłużenie terminu na złożenie wniosku o jego przywrócenie przewiduje nowelizacja „ustawy covidowej”.

Kolejna już nowelizacja[1] ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych[2] przewiduje zmiany w zakresie terminów załatwienia spraw, istotne zarówno z punktu widzenia organów, jak i stron postępowania.

Wstrzymanie biegu terminów załatwienia spraw

W okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19[3] organ administracji publicznej będzie uprawniony do wstrzymania biegu terminów załatwienia spraw na okres nie dłuższy niż 30 dni. O wstrzymaniu biegu terminu załatwienia spraw organ zawiadomi strony poprzez umieszczenie zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej, na swojej stronie internetowej oraz widocznym miejscu w swojej siedzibie.

Warto wspomnieć, że aktualnie organ może zawiadomić strony o decyzjach i innych czynnościach w formie publicznego obwieszczenia, jeżeli pozwalają na to przepisy szczególne (art. 49 K.p.a.[4]), a także gdy w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron (art. 49a K.p.a.). Zauważyć jednak należy, że wskazane regulacje K.p.a. znajdują zastosowanie do konkretnego postępowania. Natomiast określony w nowelizacji tryb umożliwiał będzie zastosowanie jednego zawiadomienia do wszystkich postępowań prowadzonych przez organ administracji publicznej.

Wątpliwości budzi także kwestia, czy ewentualne wstrzymanie biegu terminów załatwienia spraw znajdzie zastosowanie także do spraw wszczętych po dokonaniu przez organ zawiadomienia.

W okresie wstrzymania biegu terminu załatwienia spraw organ będzie mógł skutecznie dokonywać czynności w toku konkretnego postępowania, o ile o przeprowadzonych czynnościach poinformuje strony.

Co istotne, ogłoszenie zawiadomienia wyłączać ma wywodzenie wobec organu administracji publicznej środków prawnych dotyczących przewlekłości czy bezczynności lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez uzasadnionej zwłoki. Nieskuteczne będzie zatem wniesienie w takiej sytuacji ponaglenia, które przewiduje art. 37 K.p.a., czy też skargi na bezczynność organu.

Wstrzymanie biegu terminów załatwienia spraw dotyczyć będzie także spraw załatwianych w trybie przepisów o milczącym załatwieniu sprawy. Ponowne wstrzymanie biegu terminów załatwienia spraw możliwe będzie za zgodą organu wyższego stopnia.

Przywrócenie terminu

Nowelizacja przewiduje także, że w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 organ administracji publicznej będzie zobowiązany do zawiadomienia strony o uchybieniu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego oraz wyznacza stronie termin 30 dni na złożenie wniosku o przywrócenie terminu. Powyższe dotyczyć ma między innymi terminów od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej, terminów do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki, przedawnienia czy też terminów zawitych, z niedochowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony.

Powyższa regulacja stanowi odstępstwo do art. 58 § 2 K.p.a., zgodnie z którym prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Regulacje kodeksowe nie przewidują zawiadomienia strony o uchybieniu terminu. Nowelizacja przewiduje ponadto, że w przypadku, o którym mowa w art. 58 § 2 K.p.a., prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w terminie 30 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.

Zaproponowana zmiana ma zapobiec negatywnym skutkom uchybienia przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów przez Strony w przypadku związanego ze stanem epidemii ograniczenie funkcjonowania urzędów. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że od 3 listopada br. urzędy z pewnymi wyjątkami pracują w trybie zdalnym.

Ustawa wejdzie w życie w następnym dniu po dniu ogłoszenia.

 


[1] Przebieg prac nad projektem w Sejmie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=9AB01AD397E7C8DFC125860D0070B07A.

[2] Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842).

[3] Stan epidemii wprowadzony został Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491 z poźn. zm.).

[4] Ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.).Autor:
Magdalena Czajka

Radca prawny specjalizujący się w prawie administracyjnym


TAGI: Koronawirus, Nowelizacja,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu