20.11.2020


Udostępnianie dokumentów na gruncie nowego P.z.p. cz. II

KATEGORIA: Przepisy

Emanacją, wyrażonej w art. 18 ust. 1 nowego P.z.p., zasady jawności zamówień publicznych jest przepis art. 74 ust. 1 nowego P.z.p. zapewniający  szeroki dostęp do informacji zakodowanych w protokole z postępowania oraz załączonych do niego dokumentach, w tym ofertach, wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, przedmiotowych środkach dowodowych czy też podmiotowych środkach dowodowych. Wyrażona we wskazanym przepisie reguła jest zbieżna z wynikającą z art. 96 ust. 3 aktualnego P.z.p., jednakże jej funkcjonowanie w zmienionym otoczeniu normatywnym, rodzi nowe zagadnienia problemowe.

Udostępnienie ofert wraz z załącznikami

Przepis art. 74 ust. 2 pkt 1 nowego P.z.p. w sposób wyraźny przesądza, że udostępnienie ofert następuje:

  1. niezwłocznie po otwarciu ofert, jednak nie później niż w terminie 3 dni liczonym od wskazanego momentu. Należy wskazać, że udostępnienie ofert wraz z załącznikami następuje na wniosek zainteresowanego. W konsekwencji liczenie 3 dniowego terminu „od dnia otwarcia ofert” wydaje się ustanawiać termin buforowy mający umożliwić zamawiającym niezakłócone czynnością udostępniania ofert, zapoznanie się z propozycjami ofertowymi, przeanalizowanie ich czy przygotowanie do udostępniania podmiotom zainteresowanym. Mając na względzie treść art. 74 ust. 2 pkt 1 nowego P.z.p. zasadne wydaje się dotrzymywanie przez zamawiających, 3 dniowego terminu na udostępnianie ofert wraz z załącznikami, niezwłocznie, jednakże nie później niż po 3 dniach od otrzymania wniosku,
  2. wraz z załącznikami, a więc dołączonymi przez wykonawcę do oferty oświadczeniami lub dokumentami, m.in. z następującymi:
  1. oświadczeniem wstępnym o którym mowa w art. 125 ust. 1 nowego P.z.p. (o ile obowiązek załączenia oświadczenia przez wszystkich reflektantów nie zostanie wyłączony, np. mocą decyzji zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego w którym zastosowano tzw. procedurę odwróconą – art. 139 ust. 2 nowego P.z.p.),
  2. przedmiotowymi środkami dowodowymi (art. 107 ust. 1 nowego P.z.p.),
  3. zobowiązaniem podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobu lub potencjału (art. 118 ust. 3 nowego P.z.p.),
  4. oświadczeniem wykonawców wspólnie ubiegających się, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 nowego P.z.p.),
  5. dokumentami wykazującymi umocowanie do występowania w imieniu i na rzecz wykonawcy, np. pełnomocnictwem.

Pomimo, że sposób sformułowania art. 72 ust. 2 pkt 1 nowego P.z.p. może rodzić w tym zakresie wątpliwości, w ocenie autora, załączniki do oferty udostępnia się niezwłocznie, niezależnie od tego, czy zostały one faktycznie dołączone do oferty, czy też zostały przekazane zamawiającemu później, w wyniku zastosowania odpowiedniej procedury sanacyjnej. Przekazanych, na skutek zastosowania takiej procedury, oświadczeń lub dokumentów nie można traktować jako załączniki o których mowa w art. 73 ust. 1 nowego P.z.p. (tj. inne dokumenty i informacje składane przez wykonawców), a których udostępnienie następuje po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania. Taka interpretacja naruszałaby zasadę równego traktowania wykonawców.

Odroczenie momentu udostępniania ofert

Udostępnianie ofert wraz z załączniki po otwarciu ofert, zostało wyłączone względem ofert wstępnych składanych w trybie negocjacji z ogłoszeniem lub trybie podstawowym w wariancie w którym negocjacje przeprowadzane są obowiązkowo. Zgodnie z:

  1. art. 166 ust. 3 nowego P.z.p. „zamawiający udostępnia oferty, o których mowa w ust. 1, wraz z załącznikami, od dnia otwarcia ofert ostatecznych, a jeżeli udziela zamówienia na podstawie ofert wstępnych – od dnia wyboru oferty najkorzystniejszej”,
  2. art. 291 ust. 2 nowego P.z.p. „W przypadku, o którym mowa w art. 275 pkt 3, treść ofert, które podlegają negocjacjom, oraz prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Zamawiający udostępnia te oferty wraz z załącznikami od dnia otwarcia ofert ostatecznych.”. Odroczony moment udostępniania ofert wstępnych dotyczy wyłącznie tego wariantu trybu podstawowego, w którym negocjacje mają charakter obligatoryjny. W przypadku wariantu w którym pierwiastek negocjacyjny wykorzystywany jest w sposób fakultatywny „zamawiający udostępnia oferty wraz z załącznikami złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu niezwłocznie po otwarciu tych ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ich otwarcia.”


Autor:
Konrad Różowicz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych.


TAGI: Nowe P.z.p., Przetargi,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu