09.11.2020


VAT nie tylko od najmu - liczą się wszystkie uzgodnienia stron

KATEGORIA: Wokanda

Dodatkowe świadczenia od najemcy również podlegają rozliczeniu w VAT. Znaczenie mają wszystkie uzgodnienia pomiędzy stronami, a nie tylko te wprost wynikające z umowy najmu – tak zadecydował Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Sprawa dotyczyła miasta, które zawarło z firmą ubezpieczeniową umowę najmu powierzchni pod stoisko informacyjne w budynku urzędu. Zgodnie z umową miasto pobiera od firmy miesięczny czynsz najmu wraz z doliczoną opłatą za korzystanie z mediów.

Oprócz wyżej wspomnianej umowy najmu miasto i firma ubezpieczeniowa zawarły dodatkowe umowy dotyczące świadczeń dodatkowych oraz darowizn ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

W pierwszej umowie, firma ubezpieczeniowa zobowiązała się do zorganizowania imprezy edukacyjnej dla 250 dzieci oraz przekazania kompletów nakładek na pasy bezpieczeństwa. W drugiej umowie firma zobowiązała się do przekazania w formie darowizny na rzecz samorządu czujników tlenku węgla (dymu), koców gaśniczych oraz znaków drogowych. W ostatniej umowie, ubezpieczyciel - w ramach uczestnictwa w akcjach mających na celu zapobieganie powstaniu lub zmniejszeniu skutków wypadków ubezpieczeniowych - zobowiązał się przekazać na rzecz miasta środki pieniężne z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

W każdej z powyższych umów zawarto postanowienia, że w zamian za świadczenia dodatkowe oraz darowizny jednostka samorządu nie jest zobowiązana do jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego (względnie  powstrzymywania się od dokonania jakiejkolwiek czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji).

Istotne jednak jest to, że wszystkie umowy na świadczenia dodatkowe zostały zawarte z uwagi na specyficzne warunki ogłoszonego konkursu na wynajem powierzchni (zgodnie z zarządzeniem prezydenta miasta). Zawarte umowy były więc bezpośrednim rezultatem rozstrzygnięcia konkursu.

Na tym tle zrodziła się wątpliwość czy umowa najmu oraz umowy na świadczenia dodatkowe należy rozpatrywać łącznie, czy też oddzielnie? Innymi słowy, czy wynagrodzenia miasta z tytułu oddania powierzchni w najem stanowi wyłącznie czynsz najmu (wynikający z umowy najmu), czy też również świadczenia dodatkowe?

Rozpatrując sprawę, organ podatkowy zauważył, że darowizna jest świadczeniem jednostronnym, gdyż darczyńca nie żąda od obdarowanego żadnego świadczenia wzajemnego. Jednak w niniejszej sprawie nie mamy do czynienia z taką sytuacją. Zdaniem organu zawarcie przez miasto oraz firmę ubezpieczeniową wszystkich umów było ściśle związane z najmem powierzchni. Świadczy o tym w szczególności treść regulaminu konkursu, który określał szerszy zakres świadczeń potencjalnego najemcy niż tylko opłacanie czynszu najmu. W efekcie organ stwierdził, że pomiędzy miastem a firmą ubezpieczeniową istnieje więź o charakterze zobowiązaniowym, która obejmuje wszystkie zawarte umowy i w tym szerokim zakresie – z punktu widzenia VAT - stanowi to odpłatne świadczenie usług. W tym sensie, wszystkie otrzymane przez miasto świadczenia będą stanowić wynagrodzenie z tytułu wynajmu powierzchni.

W konsekwencji rozliczenie w zakresie VAT również powinno objąć całość świadczeń otrzymanych przez jednostkę samorządu.Autor:
Michał Kostrzewa

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.Aleksandra Hemmerling

asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem podatkowym


TAGI: Interpretacje podatkowe, VAT,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu