07.09.2020


RIO w Kielcach o ustawie śmieciowej

KATEGORIA: Praktyka

RIO w Kielcach udzieliło wyjaśnień dotyczących metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposobu określania zwolnienia kompostownikowego

Pismem z dnia 7 kwietnia 2020 roku (znak: WI.54.17.2020) Zastępca Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach udzielił wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednemu ze związków międzygminnych realizujących na terenie Województwa Świętokrzyskiego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zdaniem RIO możliwym jest przyjęcie przez radę gminy / zgromadzenie związku międzygminnego metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego z uwzględnieniem różnicowania stawki opłaty w zależności od liczby zamieszkujących go osób. Zdaniem organ nadzoru finansowego wynika to z art. 6j ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym rada gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy. Rada gminy może stosować łącznie różne kryteria różnicujące stawki opłaty. RIO odwołało się przy tym do uzasadnienia ubiegłorocznej nowelizacji ucpg, w wyniku której dokonano zmiany cytowanego przepisu, w której wskazano, że wprowadzane zmiany mają umożliwić bardziej elastyczne korzystanie z kryteriów różnicujących stawki opłat w gminach oraz związkach międzygminnych.

W piśmie RIO powołano się także na stanowisko Ministerstwa Klimatu potwierdzające słuszność tego typu interpretacji wyrażone w odpowiedzi na interpelację poselską. W piśmie tym wskazano, że „rada gminy może wybrać metodę ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lokalu mieszkalnego z uwzględnieniem różnicowania stawki opłaty w zależności od liczby zamieszkujących go osób”.

Sposób ustalania zwolnienia kompostownikowego

 W piśmie RIO odniosła się także do sposobu ustalania zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zwolnienie to ma być proporcjonalne do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. Zdaniem RIO oznacza to, że zwolnienie powinno być uzależnione od metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami wybranej przez daną radę gminy.

Podsumowanie

W piśmie RIO tradycyjnie już podkreślono, że „jest to jedynie stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, która nie posiada uprawnień do dokonywania powszechnie obowiązującej wykładni przepisów prawa”.

Stanowisko RIO w Kielcach stanowi jednak cenny materiał pomocny przy interpretacji przepisów ucpg. Ze stanowiskiem RIO w obu obszarach należy się w pełni zgodzić, mając jednakże na względzie istotne rozbieżności orzecznicze związane z różnicowaniem metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależnionej od gospodarstwa domowego zróżnicowanego w zależności od liczby zamieszkującej go osób.Autor:
Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego


TAGI: Opłata śmieciowa, Regionalne izby obrachunkowe, Ustawa śmieciowa,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu