03.08.2020


Charakter odpadów z cmentarzy

KATEGORIA: Praktyka

Odpady odbierane z cmentarzy należy zaklasyfikować do odpadów komunalnych

Charakter odpadów z cmentarzy od dawna budzi wątpliwości. Wynikają one przede wszystkim z próby wyłączenia tego strumienia ze zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi celem obniżenia kosztów ich odbioru i zagospodarowania.

Do przedmiotowego zagadnienia w jednej z interpretacji odniosło się Ministerstwo Klimatu. W piśmie z dnia 5 lutego 2020 roku Ministerstwo wskazało, że odpady odbierane z cmentarzy należy zaklasyfikować do odpadów komunalnych w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Ministerstwo przypomniało, że odpady komunalne, w rozumieniu ustawy o odpadach, są to nie tylko odpady powstające w gospodarstwach domowych, ale także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Przypomniano również, że odpady klasyfikuje się przez ich zaliczenie do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpadów, uwzględniając, po pierwsze, źródło ich powstawania2. Klasyfikacja odpadów w podziale na grupy, podgrupy i rodzaje została określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów.

Zdaniem Ministerstwa odpady z cmentarzy, należy zaklasyfikować w podgrupie 20 02 „Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)”. Taka podgrupa występuje wyłącznie w grupie 20 „Odpady komunalne, łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie”, co nie pozwala na ich zaklasyfikowanie w obrębie innych grup.

 Autor:
Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego


TAGI: Odpady, Ustawa śmieciowa,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu