01.07.2020


Działalność szkół i przedszkoli w większości poza VAT

KATEGORIA: Praktyka

W dniu 10 czerwca 2020 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną dotyczącą zasad opodatkowania VAT czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie edukacji publicznej. Interpretacja ta zapewne zakończy trwający od kilku lat spór dotyczący konieczności wykazywania przez szkoły i przedszkola znacznej części uzyskiwanych dochodów (dla potrzeb rozliczenia VAT).

Z interpretacji wynika, że posiadanie przez gminę statusu podatnika VAT nie oznacza automatycznie, że występuje ona w roli podatnika w odniesieniu do wszystkich wykonywanych przez siebie czynności. Minister słusznie zauważył, że większość czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu VAT, a w konsekwencji czynności te nie powinny podlegać opodatkowaniu. W takiej sytuacji, wartość dochodów wynikających z tych czynności, nie powinna być wykazywana w ewidencji VAT oraz w składanych przez samorządy deklaracjach VAT.

Taki stan rzeczy wynika z tego, że odpłatność za gminne świadczenia w zakresie edukacji publicznej – nawet jeśli występuje – nie jest, co do zasady, ustalana według kryteriów rynkowych. Wysokość odpłatności jest bowiem określana na podstawie przepisów prawa i nie ma zwykle związku z rzeczywistymi kosztami. Ponadto, warunki realizacji przedmiotowych zadań podporządkowane są  reżimowi publiczno-prawnemu i odbiegają od warunków, w jakich realizowane byłyby przez podmioty gospodarcze.

Tego typu zadania obejmują w szczególności

  1. usługi w zakresie kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży w oparciu o przepisy ustawy Prawo oświatowe,
  2. świadczenia ściśle związanych ze świadczonymi usługami w zakresie kształcenia i wychowania, takie jak:

W powyższym zakresie należy zatem przyjąć, iż jednostka samorządu terytorialnego (działająca poprzez swoje szkoły i przedszkola) nie występuje w charakterze podatnika VAT. Tym samym wykonywanie omawianych czynności i uzyskiwane w tym zakresie dochody nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Jednocześnie Minister zauważył, że zastosowanie omawianej interpretacji nie wiąże się generalnie ze zmianą kwot w rozliczeniach podatkowych. Dlatego też, z punktu widzenia ekonomiki postępowania, należy uznać za niezasadne kwestionowanie rozliczeń w tym zakresie. W szczególności oznacza to, że samorządy nie muszą dokonywać korekt rozliczeń za okresy przeszłe.

Interpretacja została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów w dniu 15 czerwca 2020 r. i jest dostępna pod tym linkiem.Autor:
Michał Kostrzewa

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie optymalnych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług, a także w funduszach unijnych.


TAGI: Opodatkowanie VAT, Przedszkola, VAT,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu