17.09.2013


VAT przy funduszu socjalnym

KATEGORIA: Wokanda

Finansowanie przez pracodawcę (w tym także urząd gminy) środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych działalności socjalnej, organizowanej na rzecz uprawnionych, nie podlega opodatkowaniu VAT. 

Minister Finansów, dążąc do zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego, w interpretacji ogólnej z 27 maja 2013 r., (publ. Dz. Urz. MF z 2013 r. poz. 12) wyjaśnił, że gdy pracodawca działa jako administrator zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dokonuje zakupów towarów i usług, które następnie przekazuje nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie pracownikom albo innym osobom upoważnionym do korzystania z funduszu, czynności te nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Minister w opublikowanej interpretacji, odnosząc się do zagadnienia wyłączenia z opodatkowania VAT czynności realizowanych z wykorzystaniem środków funduszu, poruszył zarówno zagadnienia ustawowej konstrukcji funduszu, jak i zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, wskazując poniższe aspekty.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzony jest przez pracodawców w celu finansowania działalności socjalnej. Ustawowo działalność socjalna objęta finansowaniem definiowana jest między innymi jako usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, na warunkach określonych umową.

Katalog osób uprawnionych do korzystania z funduszu określa regulamin zakładowego funduszu, opracowywany przez pracodawcę w oparciu o przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ustawowo środkami funduszu administruje pracodawca i gromadzi je na odrębnym rachunku bankowym.

Minister w interpretacji wskazał, że działania pracodawcy polegające wyłącznie na dokonaniu zakupów od osób trzecich, których nabycie w całości następuje ze środków funduszu (takich jak np. wczasów dla pracowników i emerytów, kolonii i obozów dla dzieci pracowników) w celu udostępnienia ich osobom uprawnionym, podejmowane są poza sferą prowadzonej przez pracodawcę działalności gospodarczej. Tym samym czynności te nie są realizowane przez pracodawcę w charakterze podatnika VAT. W konsekwencji, w tym zakresie pracodawca nie jest podatnikiem tego podatku. Minister dodał, że powyższa zasada odnosi się również do sytuacji, gdy nabyte świadczenia współfinansuje osoba uprawniona do korzystania z funduszu, bowiem sam sposób finansowania nie zmienia charakteru rzeczonych świadczeń.

W opinii Ministra opisane reguły nie dotyczą jednak czynności pracodawcy podejmowanych przez niego w ramach jego aktywności jako przedsiębiorcy – podatnika VAT, a polegających np. na świadczeniu przez pracodawcę, w związku z organizacją wycieczki na rzecz pracowników, usługi transportowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, finansowanej ze środków funduszu (w całości lub części). Tego rodzaju czynności są bowiem rozliczane przez pracodawcę (podatnika VAT), zgodnie z zasadami ogólnie obowiązującymi w podatku od towarów i usług.

 Autor:
Paweł Kaźmierczak

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania jest podatkiem od towarów i usług oraz procedury podatkowej.Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej


TAGI: Interpretacje podatkowe, VAT,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu