06.03.2020


Zamówienia na usługi społeczne w nowym P.z.p.

KATEGORIA: Przepisy

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, pomimo że objęte są zliberalizowanym reżimem zamówieniowym, to niejednokrotnie wywołują dla zamawiających trudności. Źródłem powyższego jest m.in. ograniczona czytelność i klarowność przepisów aktualnie regulujących wskazaną materię, w tym w zakresie aspektów proceduralnych. Powyższe ulegnie zmianie w nowym P.z.p.

Warianty proceduralne

Zgodnie z art. 138g p.z.p. w przypadku zamówień, których przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi, regulacje działu III rozdziału 6 p.z.p. stosuje się jeżeli ich wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:

  1. 750 000 euro - w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;
  2. 1 000 000 euro - w przypadku zamówień sektorowych.

Stosownie natomiast do treści art. 138o ust. 1 ustawy p.z.p. zamawiający udzielający zamówienia na usługi społeczne  i inne szczególne usługi o wartości poniżej wskazanych progów, ma możliwość udzielenia zamówienia zgodnie z określoną przez siebie procedurą, spełniającą minimalne wymogi określone w art. 138o ust. 2-4 ustawy p.z.p. Alternatywą względem powyższego jest zastosowanie procedury „pełnoprawnej” dla zamówień na usługi społeczne, tj. przewidzianej w dziale III rozdziale 6 P.z.p.

Wraz z wejściem w życie nowego P.z.p. zmianie nie ulegnie wyróżnienie w ustawie, dwóch wariantów zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi:

  1. zamówień o wartości do 130 000 złotych, do których znajdują reguły ogólne dotyczące zamówień o małej wartości,
  2. zamówień o wartości o wartości 130 000 złotych lub wyższej ale mniejszej niż równowartość kwoty 750 000 euro,

Podprogowe zamówienia na usługi społeczne

Do podprogowych zamówień na usługi społeczne o wartości równej albo wyżej niż 130 000 złotych a niższej niż równowartość 750 000 euro zastosowanie znajdują przepisy ogólne dotyczące zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne. Uwzględniając stanowcze brzmienie art. 359 nowego P.z.p., wyrażające się w sformułowaniu „stosuje się przepisy ustawy właściwe dla”, należy przyjąć, że odmiennie niż obecnie na podstawie art. 138o ust. 1 P.z.p., zamawiającym nie przysługuje swoboda wyboru pomiędzy stosowaniem pełnego zakresu regulacji dotyczących zamówień na usługi społeczne albo jedynie zakresu ograniczonego, do art. 138o ust. 2 – 4 P.z.p.

W konsekwencji podprogowych zamówień na usługi społeczne będzie się udzielać z zachowaniem tożsamych reguł, jakie obowiązują w zamówieniach klasycznych o wartości krajowej. W wyniku zmiany P.z.p. we wskazanym zakresie dojdzie do zauważalnych zmian.

Aktualnie katalog trybów obejmuje dziewięć pozycji. W wyniku wejścia w życie nowego P.z.p. ich ilość zostanie ograniczona do czterech. Udzielenie zamówienia o wartości krajowej będzie mogło nastąpić w trybie podstawowym albo w trybie: partnerstwa innowacyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki. Dopuszczalność zastosowania jednego z trybów szczególnych, w dalszym ciągu warunkowana będzie ziszczenie się co najmniej jednej z przesłanek ustawowych. Tryb podstawowy, tak jak dziś tryb przetargowy, będzie mógł zostać zastosowany zawsze.

Tryb podstawowy, o którym mowa w art. 275 – 296 nowej ustawy, występuje w trzech wariantach. Pierwszy zakłada wybór najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzania negocjacji. Drugi umożliwia przeprowadzenie negocjacji, w celu ulepszenia treści ofert, ale nie kreuje takiego obowiązku. Z kolei elementem konstrukcyjnym trzeciego wariantu jest konieczność przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami. Nowe regulacje nie ustanawiają przesłanek dopuszczających zastosowanie, któregoś z ww. wariantów proceduralnych. Zatem to wyłącznie od swobodnej decyzji zamawiającego zależeć będzie, który z wariantów zastosuje.

Ponadprogowe zamówienia na usługi społeczne

Uproszczeniu ulegnie udzielanie zamówień ponadrprogowych na usługi społeczne, ze względu na wykreowanie w ww. zakresie czytelniejszych przepisów. Regulacje merytoryczne dotyczące zamówień na usługi społeczne, są zwięźlejsze od obecnie obowiązujących i zawierają wyłącznie modyfikacje reguł, które stosuje się do zamówień klasycznych, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. Powyższe uzasadniono w następującymi argumentami „uwzględniając okoliczność, że dotychczasowe rozwiązanie w zakresie zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi jest nadmiernie skomplikowane i wymaga od zamawiającego samodzielnego opisania całej procedury na okoliczność udzielania takich zamówień – proponuje się przywrócenie rozwiązania znanego w systemie zamówień publicznych, tj. przepisów dotyczących dawnych usług niepriorytetowych (nieobowiązujący art. 5 ustawy Pzp).” (s. 75 uzasadnienia projektu ustawy).Autor:
Konrad Różowicz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych.


TAGI: Nowe P.z.p., Przetargi,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu