26.02.2020


Czy wniosek o dofinansowanie stanowi informację publiczną?

KATEGORIA: Wokanda

Wnioski złożone w celu uzyskania dofinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego, jak też jednostki organizacyjne tych jednostek oraz spółki komunalne, stanowią informację publiczną.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie[1] rozpoznając sprawę ze skargi Fundacji W. (dalej także: skarżąca) na bezczynność Wojewody W. (dalej także: organ, wojewoda) stwierdził, iż wnioski o dofinansowanie stanowią w określonych okolicznościach faktycznych informację publiczną.

Orzeczenie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Skarżąca zwróciła się do Wojewody z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w zakresie treści wniosków, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu[2].

Wojewoda poinformował Fundację, iż wnioskowane informacje, są dokumentami pochodzącymi od podmiotów nieobjętych zakresem normowania ustawy o dostępie do informacji publicznej[3] (dalej także: udip), będącymi jedynie w posiadaniu organu.

Organ stwierdził ponadto, że „przymioty informacji publicznej, posiadają dokumenty urzędowe organu wytworzone w ramach realizacji powierzonych mu zadań, natomiast dokumenty prywatne, które podmiot prywatny kieruje do organu administracji publicznej nie posiadają tej cechy”. Zaznaczył także, iż złożenie wniosku o dofinansowanie nie jest jednoznaczne z przeniesieniem praw autorskich do przekazanego projektu na rzecz podmiotu dokonującego naboru. Organ wskazał ponadto, że skarżąca może uzyskać dostęp do wniosków składanych w ramach Programu, zwracając się bezpośrednio do autorów projektów.

Wobec nieotrzymania odpowiedzi na złożony wniosek, w skardze złożonej na powyższe rozstrzygnięcie, Fundacje wniosła o zobowiązanie Wojewody do rozpatrzenia wniosku, a jednocześnie stwierdzenia przez sąd, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie, a w razie nieuwzględnienia wniosku – o jej oddalenie. Podniósł jednocześnie, że skarga jest niedopuszczalna, gdyż skarżąca nie wniosła stosownego ponaglenia. Podtrzymał także, iż udzielił skarżącej odpowiedzi na wskazany przez nią adres poczty elektronicznej.

Rozpatrując niniejszą sprawę WSA stwierdził w pierwszej kolejności, że udip nie wymaga złożenia ponaglenia przed wniesieniem skargi do sądu. Jest to uwarunkowane tym, że poza wyraźnie wskazanymi wyjątkami, postępowanie o udzielenie informacji publicznej nie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, a udip takiego środka zaskarżenia nie przewiduje.

Następnie, przechodząc do rozpoznania istoty sprawy, powołując się na art. 1 pkt 1 udip WSA stwierdził, że informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych. Powołując się na stanowisko judykatury skład orzekający przyjął, że: „za informację publiczną uznaje się każdą wiadomość wytworzoną przez szeroko rozumiane władze publiczne, a także inne podmioty sprawujące funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa”.

Co więcej, WSA wskazał, iż charakter informacji publicznej mają także informacje niewytworzone przez podmioty publiczne, lecz do tych podmiotów się odnoszące. Przymiot ten, jak tłumaczy sąd, posiadają dokumenty konieczne do wykonywania zadań przez dany podmiot – niezależnie od tego w jaki sposób weszły one w jego posiadanie. Innymi słowy, zdaniem składu orzekającego, kwestią istotną jest jedynie okoliczność, by określone dokumenty służyły realizowaniu zadań publicznych i odnosiły się do nich bezpośrednio.

Zdaniem WSA nie można z góry odmówić waloru informacji publicznej wszystkim wnioskom o dofinansowanie nie bacząc na to, od jakiego podmiotu pochodzą. W ocenie sądu jeżeli podmiotem zwracającym się z wnioskiem o dofinansowanie są: „jednostki samorządu terytorialnego, to z całą pewnością wnioski zostały podpisane w imieniu tej jednostki przez jej pracownika, który jest funkcjonariuszem publicznym”. W związku z powyższym mają one walor informacji publicznej.

Wyrok jest nieprawomocny.

 


[1] Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2019r. II SAB/Ol 82/19.

[2] Nazwa programu została zanonimizowana.

[3] Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).Autor:
Joanna Kostrzewska

Partner, radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządowegoMartyna Krystman

aplikantka radcowska, starszy asystent w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem cywilnym i administracyjnym


TAGI: Informacja publiczna, Samorząd, Wyrok WSA,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu