29.01.2020


Wynagrodzenie menedżerów objętych tzw. ustawą kominową ponownie zamrożone!

KATEGORIA: Przepisy

W dniu 24 stycznia 2020 r.  posłowie przyjęli ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 (tzw. ustawa okołobudżetowa). Oznacza to, że wynagrodzenia niektórych menedżerów objętych tzw. ustawą kominową prawdopodobnie po raz trzeci z rzędu zostaną zamrożone.

W chwili obecnej należy jeszcze oczekiwać na ostateczny podpis Prezydenta RP. Tym niemniej treścią art. 30 projektu, ustawodawca proponuje analogicznie jak w roku 2018 i 2019, „zamrożenie” podstawy wymiaru wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w podmiotach podlegających pod przepisy ustawy kominowej do poziomu przeciętnego wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r. Oznacza to więc, że podstawą wymiaru wynagrodzenia menedżera w roku 2020 będzie kwota 4.403,78 zł., nie zaś 5367,71 zł (wysokość wskaźnika dla roku poprzedniego tj. dla 2019).

Przypomnieć należy, że zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt. 11 ustawy kominowej, przez podstawę wymiaru należy rozumieć wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Obliczenie wartości wynagrodzenia miesięcznego (podstawowego) organów zarządzających następuje przez pomnożenie odpowiedniego, określonego przez ustawodawcę mnożnika (od jednokrotności do piętnastokrotności) przez wysokość podstawy wymiaru.

„Zamrożenie” podstawy wymiaru oznacza, że jedynie czasowo art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy kominowej odwołuje się przy ustalaniu podstawy wymiaru do roku 2016, nie zaś do roku poprzedniego (2019). Podkreślić należy, że ustawa okołobudżetowa nie zmienia ustawy kominowej, lecz ją modyfikuje (doprecyzowuje) w tym zakresie. Potencjalne „odmrożenie” podstawy wymiaru nastąpi dopiero z chwilą wygaśnięcia przepisu modyfikującego tj. z końcem okresu na który przyjęta została ustawa okołobudżetowa.

Zakładając, że Prezydent RP podpisze ustawę w projektowanym kształcie, prawidłowa kalkulacja wysokości należnego w 2020 r. wynagrodzenia organów korporacyjnych w spółkach podlegających pod ustawę kominową, wymagać będzie analizy indywidualnych aktów (umów o świadczenie usług zarządzania tzw. kontraktów menedżerskich oraz uchwał odpowiednich organów spółki) podejmowanych w oparciu o ustawę kominową. Zwrócić należy uwagę, iż konsekwencją wypłaty przez spółkę wynagrodzenia miesięcznego ponad „zamrożoną” podstawę jego wymiaru, może być obowiązek jego zwrotu spółce.



Autor:
Maria Narkiewicz

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie cywilnym oraz handlowym



Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej


TAGI: Spółka komunalna,



Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu