08.11.2019


Otwarcie ofert dzień po upływie terminu ich składania

KATEGORIA: Przepisy

Jedną z obowiązujących od kilkunastu lat regułą jest bezpośrednie następowanie po terminie składania ofert, terminu ich otwarcia. Wskazana reguła została inkorporowana jeszcze do ustawy o zamówieniach publicznych (art. 43 ust. 1a dodany ustawą z dnia 26 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych) i niezmiennie była wyrażana w art. 86 ust. 2 P.z.p. W art. 222 ust. 1 nowego P.z.p. odstąpiono od niej, przyjmując że otwarcie ofert może nastąpić następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Otwarcie ofert następnego dnia

Zgodnie z art. 222 ust. 1 nowego P.z.p., otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Pomimo, że projektodawcy, odstąpienie od obecnie obowiązującej reguły uzasadniają problemami pojawiającymi się przy otwarciu ofert elektronicznych, to z wyżej wskazanym zjawiskiem przede wszystkim wiążą się reguły wyrażone w kolejnych ustępach art. 222 nowego P.z.p.

Niezależnie od przyczyn jakie skłoniły prawodawcę od odstąpienie od konieczności otwarcia ofert, w tożsamym dniu co upływ terminu składania ofert, rozwiązanie to generuje korzyści dla współpracy pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami. Nowe rozwiązanie, umożliwia m.in. uwzględnienie różnic w godzinach pracy podmiotów publicznych oraz prywatnych. Aktualnie obowiązująca reguła skutkuje tym, że zasadniczo terminy składania ofert upływają ok. godz. 10 – 12, ażeby następujące po nim otwarcie ofert zostało przeprowadzone w godzinach pracy instytucji zamawiających. Powyższe będzie mogło ulec zmianie, poprzez przedłużenie godzin składania ofert do późno popołudniowych, w których znaczna część podmiotów rynkowych zachowuje aktywność, przy jednoczesnym wyznaczeniu terminu otwarcia ofert na poranne, w których z kolei rozpoczynają prace pracownicy jednostek publicznych. Powyższe będzie rozwiązaniem korzystnym zarówno dla zamawiających jak i wykonawców, którzy w dobie elektronizacji, coraz rzadziej uczestniczą w sesji otwarcia ofert.

Otwarcie ofert kilka dni później

Remedium na praktyczne problemy pojawiające się w ramach otwierania ofert elektronicznych ustanawia przepis art. 222 ust. 2 i 3 nowego P.z.p.  Wskazany przepis stanowi podstawę do przesunięcia terminu otwarcia ofert aż do momentu usunięcia awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu, które następuje otwarcie ofert. Powyższe jako zdarzenie nieprzewidziane, jest komunikowane wykonawcom za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania przy jednoczesnym poinformowaniu o zmianie terminu składania ofert (art. 222 ust. 3 nowego P.z.p.).

Wprowadzenie wskazanej reguły, ma szczególnie doniosłe znaczenie praktyczne wobec ostatnio wyrażonego przez UZP, negatywnego stanowiska wobec możliwości przedłużenia terminu otwarcia ofert na dzień następujący po terminie rozpoczęcia ww. czynności, czy też jej zawieszenia. Jak wskazał UZP „otwarcie ofert powinno nastąpić najpóźniej do końca dnia w którym upłynął termin ich składania tj. do godziny 24:00. Zamawiający nie może odroczyć otwarcia ofert w czasie ani przedłużyć terminu otwarcia. Nie jest również możliwe dokończenie przerwanego, czy nie wpełni przeprowadzonego otwarcia ofert. Publiczne otwarcie ofert nie może zostać powtórzone w danym postępowaniu, jest to bowiem czynność faktyczna oraz jednokrotna. Otwarcie ofert polega na ich rozpakowaniu i odczytaniu informacji wymaganych przepisami.” (Sposób postępowania z ofertą elektroniczną, z którą zamawiający nie jest w stanie się zapoznać, Informator Urzędu Zamówień publicznych, nr 3/2019, s. 20).Autor:
Konrad Różowicz

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych.


TAGI: Nowe P.z.p., Przetargi,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu