07.11.2019


Rejestr Należności Publicznoprawnych

KATEGORIA: Przepisy

Jednym z instrumentów służących skłonieniu do zapłaty podatków, czy opłat lokalnych jest wpis do Rejestru Należności Publicznoprawnych. Dbałość o finanse gminy oraz obowiązek dochodzenia przypadających jej należności publicznoprawnych nakazuje korzystać z możliwości gromadzenia oraz udostępniania uprawnionym podmiotom danych nt. osób zalegających z płatnością podatków i opłat lokalnych. W tym celu rada gminy powinna podjąć stosowną uchwałę.

Rejestr Należności Publicznoprawnych (Rejestr) jest prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W rejestrze gromadzi się informacje o należnościach pieniężnych, podlegających egzekucji administracyjnej, których wierzycielem jest naczelnik urzędu skarbowego albo jednostka samorządu terytorialnego. Należności te mogą wynikać m.in. ze składanych przez podatnika deklaracji, czy z decyzji organu podatkowego. Rejestr zawiera dane zobowiązanego (przykładowo w przypadku osoby fizycznej będą to zasadniczo imię i nazwisko oraz PESEL), oznaczenie wierzyciela, wysokość należności pieniężnej i odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, jeżeli pobiera się odsetki, wraz z rodzajem i podstawą prawną tej należności oraz inne dane dotyczące okoliczności związanych z należnością publicznoprawną i zobowiązanym (szczegółowo wymienione w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – m.in. dotyczące rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej, wszczęcia postępowania upadłościowego, czy wstrzymania wykonania decyzji).

Co istotne, przed wprowadzeniem do rejestru powyższych danych, wierzyciel, co do zasady, doręcza zobowiązanemu zawiadomienie o zagrożeniu ujawnieniem w rejestrze. Zawiadomienie to może być doręczone wraz z upomnieniem. Pamiętać jednak należy o tym, że w przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego na ostateczną decyzję, postanowienie lub inne orzeczenie, które jest ostateczne, nie ma możliwości wprowadzenia do rejestru danych, aż do czasu zakończenia prawomocnym orzeczeniem postępowania sądowoadministracyjnego.

Zobowiązanemu – w sprawach zagrożenia ujawnieniem w rejestrze lub wprowadzenia danych do systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest rejestr – przysługuje prawo wniesienia do wierzyciela sprzeciwu. Przy czym prawo to dotyczy jedynie wypadku, gdy zobowiązany kwestionuje istnienie lub wysokość należności pieniężnej lub odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie.

Dane zawarte w rejestrze mogą być udostępnianie m.in. biurom informacji gospodarczej.

Na zakończenie wyjaśnić należy, że możliwość wprowadzania do rejestru danych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jako wierzycieli należności publicznoprawnych jest uzależniona od zgody rady gminy. Zgoda wyrażania jest uchwała i określa rodzaj należności pieniężnej jednostki samorządu terytorialnego, o której dane są przekazywane do rejestru.

 Autor:
Piotr Koźmiński

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, jego zainteresowania obejmują obszar finansów publicznych oraz podatków i opłat lokalnych.


TAGI: Egzekucja, Podatki i opłaty lokalne,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu