31.10.2019


Igły i strzykawki na PSZOKach

KATEGORIA: Przepisy

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminy obowiązek przyjmowania na PSZOKach odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, których kwalifikacja prawna budzi wątpliwości.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminy obowiązek utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie m.in. odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Wymagania w zakresie selektywnego zbierania tej nowej grupy odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych mają być określone w znowelizowanych regulaminach utrzymania czystości i porządku w gminach.

W praktyce wątpliwości budzi sposób kwalifikacji tychże odpadów. W poszukiwaniu odpowiedzi w tym zakresie pomocne może okazać się stanowisko Ministerstwa Środowiska wyrażone w maju 2017 roku, które dotyczy klasyfikacji odpadów powstających w wyniku wykonywania w domu przez pacjenta samodzielnych testów paskowych służących do określenia poziomu cukru we krwi za pomocą glukometru lub odpadów igieł do penów albo odpadów ampułko-strzykawek.

Zdaniem Ministerstwa definicja odpadów medycznych zawarta w art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 grudnia 2014 roku o odpadach (odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny) uniemożliwia zakwalifikowanie odpadów, których dotyczy przedmiotowe pismo jako odpadów medycznych. W kontekście przedmiotowej definicji odpady powstające w domu u pacjenta (w wyłączeniem zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych powstających w wyniku świadczenia usług na wezwanie – wówczas wytwórca takich odpadów zobowiązany jest do bezzwłocznego dostarczenia wytworzonych odpadów do przystosowanego do tego celu pomieszczeń spełniających wymagania w zakresie magazynowania takich odpadów) należy zakwalifikować jako odpady komunalne. Wynika to z definicji odpadu komunalnego zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach (odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych). W konsekwencji zdaniem Ministerstwa odpady powstające w gospodarstwach domowych, w tym np. strzykawki, igły wytworzone podczas iniekcji domowych lub podobne należy traktować jako odpady komunalne.

W ocenie Ministerstwa Środowiska odpady typu igły, strzykawki lub podobne, powstające w gospodarstwach domowych powinny być klasyfikowane w grupie 20 – w celu ich prawidłowego klasyfikowania należałoby zastosować kod ex 20 01 99.

Ewentualna odmienna klasyfikacja omawianej grupy odpadów wymagałaby zdaniem Ministerstwa zmiany przepisów, co miało być przedmiotem analiz Ministerstwa w toku prac nad kolejnymi nowelizacjami ustaw odpadowych. Biorąc pod uwagę wprowadzenie do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązku przyjmowania przez PSZOKi odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek przy jednoczesnym braku zmian w tym zakresie w ustawie o odpadach należy przyjąć, iż intencją Ministerstwa Środowiska było utrzymanie w analizowanym zakresie dotychczasowego stanu prawnego, którego analizę przedstawiono w omawianej interpretacji.Autor:
Maciej Kiełbus

Partner, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządowego


TAGI: Odpady, Ustawa śmieciowa,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu