14.08.2019


Nowe zasady przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej coraz bliżej

KATEGORIA: Przepisy

31 lipca br. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (UD 507). Do procedowanej aktualnie wersji nowelizacji wprowadzono szereg zmian, zaakceptowanych przez Komitet Rady Ministrów w toku jego prac.   

Z treścią aktualnego projektu ustawy zapoznać można się na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Zmianami (względem pierwotnego projektu ustawy) objęte zostały również propozycje zapisów nowelizujących ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej również: uzzwwizoś). Zgodnie z proponowaną treścią art. 19 a uzzwwizoś: przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne jest obowiązane wydać warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnić odmowę ich wydania, w terminie:1 ) 21 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej, 2) 45 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

Jak wynika z powyższego, ustawodawca przedłużył termin do wydania warunków technicznych z projektowanych dotychczas: 14 (w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej) i 30 dni (w pozostałych przypadkach) na - odpowiednio – 21 i 45 dni.

Projekt przewiduje również możliwość przedłużenia – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – terminu wydania warunków przyłączenia do sieci, o kolejne 21 i 45 dni (odpowiednio do sposobu zagospodarowania nieruchomości).

Co istotne w kontekście skutków, jakie ustawodawca wiąże z terminem wydania warunków technicznych (w szczególności: rozpoczęcie okresu ważności warunków technicznych czy ustalenie zwłoki przedsiębiorstwa w wydaniu warunków), ustawodawca wprowadził do projektu ustawy regulację, nakazującą przedsiębiorstwu wodociągowo – kanalizacyjnemu dokonanie pisemnego potwierdzenia złożenia przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci.

Ustawodawca nie zrezygnował przy tym z wprowadzenia administracyjnych kar pieniężnych z tytułu zwłoki w wydaniu warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Tym istotniejsze będzie więc nadzorowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne terminu wpływu wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci oraz – w konsekwencji – obowiązującego przedsiębiorstwo terminu wydania przedmiotowych warunków.Autor:
Aleksandra Misiun

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu finansów menadżerskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym, w zagadnieniach związanych z gospodarką wodno-ściekową oraz w prawie samorządowym.


TAGI: Spółka komunalna, Wodociągi i kanalizacja,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu