31.07.2019


Nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z perspektywy zamawiających

KATEGORIA: Przepisy

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, w przestrzeni zamówień publicznych, zyskał rozgłos przede wszystkim za sprawą art. 11, który przewiduje odroczenie obligatoryjnej elektronizacji zamówień o wartości krajowej. Niemniej jednak wskazana regulacja nie jest jedyną wartą odnotowania z perspektywy zamawiających. Przepis art. 10 nowelizacji przewiduje zmianę znacznej część aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 118).

Zamówienia publiczne a transakcje handlowe

Nowelizacja nie przewiduje zmian, w kwestii przedmiotowego oraz podmiotowego sposobu definiowania pojęcia „transakcji handlowej”. Tak jak dotychczas będą nimi zatem odpłatne umowy dostawy lub świadczenia usług, jeżeli podmioty o których mowa w art. 2, a więc m.in. zamawiający o których mowa w art. 3 ust. 1 P.z.p., zawierają je w związku z wykonywaną działalnością. Uwzględniając sposób zdefiniowania pojęcia „zamówienia publicznego” znaczna ich część posiada przymiot tak określonej transakcji handlowej.

W konsekwencji umowy o zamówienia publiczne mogą stanowić źródło uprawnień wierzycieli (wykonawców) i obowiązków dłużników (zamawiających) w związku z terminami zapłaty, regulowanych ww. aktem. W szczególności mowa tutaj o obowiązku zapłaty przez zamawiających odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych  (np. w sytuacji potrącenia z należnego wykonawcy wynagrodzenia, niezasadnie naliczonych kar umownych). 

Zmieniona wartość odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych

Nowelizacja przewiduje m.in. zmianę wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Obecnie ich wysokość jest ustalana na podstawie sumy wartości stopy referencyjne NBP (1,5%) i ośmiu punktów procentowych - aktualnie 9,5%. W wyniku zmiany art. 4 pkt 3 lit. b) wysokość odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych będzie obliczana poprzez dodanie do wartości stopu referencyjnej NBP dziecięciu procent, a więc wyniesie 11,5% (o ile zmianie nie ulegnie stopa referencyjna NBP). W przypadku transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot leczniczy odsetki pozostaną na dotychczasowym poziomie, czyli 9,5%.

Wzrost wysokości rekompensat

W aktualnym stanie prawnym wierzycielowi od dnia nabycia uprawniania do odsetek przysługuje od dłużnika ryczałtowa rekompensata za koszty odzyskiwania należności w równowartości 40 euro. Znowelizowanie brzmienie art. 10 ust. 1 ustawy, przewiduje iż ryczałtowa wartość rekompensaty będzie stopniowalna i wyniesie, równowartość:

  1. 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych,
  2. 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale jest niższa niż 50 000 złotych,
  3. 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

Zamawiający a delikt nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych

Nowelizacja wprowadza regulacje dotyczące deliktu „nadmiernego opóźnienia się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych” a także procedury wymierzania administracyjnych kar pieniężnych z tego tytułu przez Prezesa UOKiK (art. 13b – 13za). Nie będą one jednak dotyczyć podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 – 3a P.z.p., a więc m.in. jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków.Autor:
Konrad Różowicz

partner, prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych.


TAGI: Nowelizacja, Przetargi, Samorząd, Zamówienia publiczne,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu