22.07.2019


O rekompensatach w kosztach energii ciąg dalszy

KATEGORIA: Przepisy

Dnia 29 czerwca 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych [dalej jako: ustawa bądź ustawa nowelizująca]. Przyjęte w niej rozwiązania są efektem rozmów z Komisją Europejską w sprawie zaproponowanych mechanizmów ograniczenia negatywnych skutków drastycznych podwyżek cen. O kłopotach przedsiębiorstw w związku z brakiem narzędzi rekompensujących ponoszenie wyższych kosztów działalności, spowodowanych wysokimi cenami energii pisaliśmy już w majowym artykule opublikowanym na stronie portalu: https://prawodlasamorzadu.pl/2019-05-30-ceny-energii-beda-nizsze.

Jednak dzisiejszy wpis skierowany jest przede wszystkim do jednostek sektora finansów publicznych, w tym samorządów, które również zostały objęte reżimem ustawy nowelizującej. Ustawa dokonała zmian w ustawie z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw [dalej jako: ustawa prądowa] w ten sposób, iż zamroziła ceny energii na poziomie cen i stawek opłat za energię elektryczną stosowanych w dniu 30 czerwca 2018 r. na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. dla enumeratywnie określonego katalogu odbiorców końcowych. W związku z tym pojawiła się konieczność dodania do art. 5 ustawy prądowej ust. 1a, który precyzuje, że obowiązek określenia cen i stawek opłat na poziomie obowiązującym 30 czerwca 2018 r. stosuje się do następującego kręgu odbiorców:

Jednocześnie zwracamy uwagę na obowiązek, który ustawa nowelizująca nałożyła na w/w grupy odbiorców z wyłączeniem gospodarstw domowych. Zgodnie z dodanym ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. do art. 5 ust. 1b jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządy, obowiązane są w terminie 28 dni od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, tj. od dnia 29 czerwca 2019 r., złożyć przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, będącemu stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej oświadczenie o spełnieniu przesłanek do zakwalifikowania określonego podmiotu do jednej z wskazanych powyżej grup odbiorców. Wzór takiego oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do ustawy.

Powyższe oznacza, że termin do złożenia oświadczenia upływa 27 lipca 2019 r. Niewykonanie ustawowego obowiązku złożenia przedmiotowego oświadczenia w terminie uniemożliwi samorządom uzyskanie cen za energię na zasadach określonych przez ustawę prądową i jej kolejne nowelizacje.

Warto wspomnieć, że nieco inne mechanizmy rekompensat zostały przewidziane w odniesieniu do średnich i dużych przedsiębiorstw. O ile mogą oni oczekiwać korekty faktur za I półrocze 2019 r., to wraz z początkiem lipca br. są obowiązani ponosić rynkowe koszty  energii. Dodany ustawą nowelizującą art. 7 ust. 4a wprowadza natomiast mechanizm rekompensat skierowany do średnich i dużych przedsiębiorstw oparty na zasadach pomocy de minimis, co oznacza, że mogą oni zwrócić się do zarządcy rozliczeń cen z wnioskiem o wypłatę dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej za okres od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.Autor:
Piotr Kołodziejczak

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych, sporach sądowych, opracowywania i opiniowania umówAdrianna Adamczyk

aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, interesuje się prawem cywilnym


TAGI: Nowelizacja, Samorząd,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu