10.07.2019


Uchwała w sprawie wspólnej obsługi gminnych jednostek organizacyjnych nie jest aktem prawa miejscowego

KATEGORIA: Wokanda

Zdaniem Wojewody Wielkopolskiego uchwała w sprawie wspólnej obsługi gminnych jednostek organizacyjnych nie jest aktem prawa miejscowego.

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 6 czerwca 2019 roku Wojewoda Wielkopolski stwierdził nieważność części uchwały rady gminy w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez urząd gminy w zakresie dotyczącym obowiązku publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Zdaniem organu nadzoru przedmiotowa uchwała nie należy do żadnej kategorii aktów publikowanych w wojewódzkim dzienniku urzędowym. W szczególności zdaniem Wojewody nie stanowi ona aktu prawa miejscowego.

Organ nadzoru podkreślił, że „aby akt normatywny uznany został za przepis powszechnie obowiązujący, spełnione muszą zostać określone wymogi - musi on być wydany przez kompetentny organ na podstawie upoważnień ustawowych, w swej treści zawierać normy o charakterze abstrakcyjnym (wielokrotnego zastosowania) i generalnym (skierowane do nieokreślonego adresata), a samo upoważnienie ustawowe dla organu stanowiącego do wydania aktu prawa miejscowego musi być wyraźne i konkretne, tzn. musi ono jednoznacznie wskazywać, że organowi temu została przekazana do unormowania określona sfera prawna, że zostały mu przyznane kompetencje do uchwalenia nie jakichkolwiek treści, ale treści prawodawczych, to jest wyznaczających ich adresatom pewien sposób zachowania się, w formie nakazów, zakazów lub uprawnień.”.

W opinii organu nadzoru „Badana uchwała nie spełnia powyższych wymogów. Wskazuje ona jednostkę obsługującą, jednostki obsługiwane oraz zakres obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi, reguluje zatem wewnętrzną organizację działania jednostek organizacyjnych gminy, poprzez przeniesienie obowiązków administracyjnych i finansowych na jednostkę obsługującą. W ocenie organu nadzoru brak jest podstaw, aby przyjąć, iż uchwała w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy stanowi akt prawa miejscowego.”.Autor:
Maciej Kiełbus

prawnik w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, Partner, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządowego


TAGI: Rozstrzygnięcia nadzorcze,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu