11.03.2019


Podatek od środków transportowych przy nieużytkowanych pojazdach

KATEGORIA: Wokanda

Od pojazdów, w stosunku do których wygasła decyzja o czasowym wycofaniu z ruchu należy zapłacić podatek od środków transportowych. Bez znaczenia pozostaje fakt, że właściciel nie odebrał dowodu rejestracyjnego i nie korzysta z tych pojazdów.

Analizowana sprawa dotyczyła podatnika, który nie chciał złożyć deklaracji na podatek od środków transportowych. Uważał, że nie jest do tego zobowiązany, gdyż jego pojazdy (ciągniki siodłowe i naczepa ciężarowa) zostały przewłaszczone na zabezpieczenie roszczeń banku.

W toku prowadzonego postępowania organ podatkowy ustalił, że na pojazdach został ustanowiony zastaw rejestrowy na rzecz banku, ale bank nie jest i nie był współwłaścicielem przedmiotowych pojazdów. Dodatkowo pojazdy te były czasowo wycofane z ruchu, jednak dotyczyło to roku 2005.

Mając na uwadze powyższe organ I instancji uznał, że właściciel tych pojazdów w 2015 r. był zobowiązany do złożenia deklaracji i zapłaty podatku od środków transportowych.

Składając odwołanie, a następnie skargę i skargę kasacyjną podatnik podnosił, że pojazdy nie były przez niego wykorzystywane, gdyż były w złym stanie technicznym. Dodatkowo wskazywał, że jego zdaniem obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym właściciel pojazdów wyłączonych czasowo z ruchu, odbierze dowód rejestracyjny i tablice rejestracyjne, przeprowadzi badania techniczne, co oznacza dopuszczenie pojazdu do ruchu. Stwierdził, że ustanowione zabezpieczenia na rzecz wierzyciela stanowią faktyczną i wyłączną przyczynę złożenia dowodów rejestracyjnych w Starostwie.

Ze stanowiskiem właściciela pojazdów nie zgodził się zarówno WSA w Szczecinie jak i NSA. W wyroku z 24.01.2019 r. (sygn. II FSK 2812/18) NSA podkreślił, że skoro w 2015 r. przedmiotowe pojazdy nie były wycofane z ruchu decyzją administracyjną organu rejestracyjnego i nie były wyrejestrowane, to podlegały opodatkowaniu. Nie zmienia powyższej oceny fakt ich nie używania przez właściciela, w tym nie odebranie dokumentów i tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowego wycofania z ruchu i nie przeprowadzenie badań technicznych.

Stosownie do treści art. 9 ust. 1 upol obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Z kolei art. 9 ust. 4a przewiduje, iż obowiązek podatkowy, powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

NSA wskazał, że wygaśnięcie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu następuje w dniu ściśle określonym w decyzji. Właściciel pojazdu ma od tego momentu możliwość odebrania dowodu rejestracyjnego oraz tablic rejestracyjnych od organu rejestrującego i użytkowania pojazdu.

Zdaniem sądu skoro zgodnie z art. 71 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe, to oznacza, że pojazd – co do którego wygasła decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu – wciąż jest dopuszczony do ruchu drogowego, bowiem jego dowód rejestracyjny nie stracił automatycznie ważności, ale istnieje i jest od tego momentu do odebrania od organu.

Ponownego dopuszczenia pojazdu do ruchu nie można utożsamiać z odebraniem dokumentów pojazdu z depozytu. Przy takiej interpretacji w sytuacji, gdy podatnik nie odebrałby dowodu i tablic, pomimo faktu, że decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu wygasła, właściciel nadal nie byłby zobowiązany do zapłaty podatku. Przez ponowne dopuszczenie do ruchu należy w związku z tym rozumieć potencjalną możliwość wykorzystania przez właściciela pojazdu na drogach publicznych.

Jednocześnie NSA zauważył, że okolicznościami, z którymi ustawodawca wiąże powstanie obowiązku podatkowego od środków transportowych jest rejestracja oraz nabycie zarejestrowanego środka transportowego, a także ponowne dopuszczenie do ruchu środka transportowego po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. Z żadnego fragmentu zacytowanych przepisów nie wynika, że konieczność opłacania podatku od środków transportowych uzależniona jest od użytkowania pojazdu czy też jego fizycznego posiadania.

W ocenie NSA oznacza to, że okoliczności wskazane przez skarżącego, takie jak niewykorzystywanie pojazdów od lat, brak badań technicznych, brak możliwości zbycia pojazdów gdyż stanowią zabezpieczenie dla wierzycieli, nie oznaczają, że doszło do wygaśnięcia obowiązku podatkowego. Do tego niezbędne jest bowiem wyrejestrowanie pojazdu lub wydanie decyzji organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu. W rozpoznanej sprawie nie została spełniona żadna z przesłanek skutkujących wygaśnięciem obowiązku podatkowego. Dopóki dany pojazd jest zarejestrowany, na jego właścicielu ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, nawet jeśli z pojazdów tych faktycznie nie korzysta. Obowiązek zapłaty tego podatku nie jest bowiem uzależniony od faktycznego korzystania z pojazdu, czy poruszaniu się nim po drogach.Autor:
Katarzyna Lewandowska

doradca podatkowy w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, konsultant, specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych oraz podatków i opłat lokalnych.


TAGI: Wyrok NSA, Wyrok WSA, Ciągnik, Naczepa, podatek od środków transportowych,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu