31.01.2019


Z dniem 1 marca 2019 r. wejdą w życie istotne zmiany dotyczące spółek kapitałowych, w tym spółek komunalnych (cz. I)

KATEGORIA: Przepisy

Z dniem 1 marca 2019 r. wejdą w życie zmiany do kodeksu spółek handlowych wprowadzone ustawą z dnia z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. 2018 poz. 2244). Zakres zmian dotknie zarówno spółki kapitałowe, jak i spółki osobowe, choć w mniejszym stopniu.

Przypomnieć należy, że ustawa przewiduje wprowadzenie zmian do szeregu ustaw, których głównym celem jest uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Ustawa stanowi realizację rządowej strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która podkreśla wartość rozwoju przedsiębiorczości i wspierania przedsiębiorców, w szczególności z kategorii MŚP. Zmiany wprowadzone komentowaną ustawą mają na celu m.in. wyjaśnienie ujawnionych wątpliwości interpretacyjnych, które przez ostatni czas wzbudzały kontrowersje i były przedmiotem licznych, niejednokrotnie rozbieżnych komentarzy oraz orzeczeń.  

Rezygnacja członka zarządu – koniec sporów interpretacyjnych?

Na gruncie kodeksu spółek handlowych, jednym z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień ostatnich lat była kwestia komu i w jaki sposób członkowie zarządu spółki kapitałowej powinni składać oświadczenie o swojej rezygnacji, w przypadku gdy są jedynymi bądź ostatnimi członkami zarządu. Istotne znaczenie dla praktyki miała w tym zakresie uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016 r., sygn. III CZP 89/15. Zgodnie z powyższą uchwałą oświadczenie woli o rezygnacji z pełnionej funkcji członek zarządu spółki kapitałowej składa innemu członkowi zarządu lub prokurentowi. Wątpliwości z zastosowaniem w/w uchwały SN pojawiły się, gdy oświadczenie o rezygnacji składane było przez jedynego czy ostatniego członka zarządu. Wątpliwości te w sposób jednoznaczny wyjaśnia analizowana nowelizacja, wprowadzając szczególne rozwiązanie, zakładające, że  jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację wspólnikom (sp. z o.o.), zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zaproszenie na zgromadzenie wspólników zawiera także oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników. Analogiczne zasady dotyczą spółki akcyjnej. Jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację radzie nadzorczej. Jeżeli żaden mandat w radzie nadzorczej nie jest obsadzony, członek zarządu składa rezygnację akcjonariuszom, zwołując jednocześnie walne zgromadzenie, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu zawiera także oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano walne zgromadzenie.

Termin wypłaty dywidendy

Nowelizacja wyjaśnia kwestie wypłaty zysku przeznaczonego do podziału pomiędzy wspólnikami. W obecnym brzmieniu przepisy KSH budzą wątpliwości co do terminu, w jakim zysk przeznaczony do podziału powinien zostać wypłacony wspólnikom. Brak jest regulacji ustawowej na wypadek, gdyby ani wspólnicy, ani zarząd nie podjęli decyzji o faktycznej wypłacie dywidendy zatwierdzonej do wypłaty. Wprowadzona zmiana jednoznacznie rozstrzyga dwie kwestie. Wobec braku wskazania dnia dywidendy w uchwale zgromadzenia wspólników, dniem dywidendy jest dzień powzięcia uchwały, natomiast w wypadku braku określenia dnia wypłaty dywidendy, wypłata ma nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy. Ustawodawca wskazuje, że zaproponowana regulacja z jednej strony ma usunąć wątpliwości interpretacyjne, jednocześnie dyscyplinując wspólników w przedmiotowym zakresie.

Podejmowanie uchwał w tzw. trybie obiegowym w sprawach będących przedmiotem zwyczajnego zgromadzenia wspólników

Kolejną istotną zmianą jest umożliwienie pisemnego podejmowania uchwał przez udziałowców poza zgromadzeniem wspólników (tzw. „tryb obiegowy”) w sprawach będących przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Zgodnie z obecnie brzmiącym przepisem niemożliwe jest przegłosowanie w trybie obiegowym uchwał, które powinny być podjęte na zwyczajnym zgromadzeniu (zgodnie z art. 231 § 2 KSH przedmiotem uchwał podejmowanych przez zwyczajne zgromadzenie wspólników jest: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu oraz sprawozdania finansowego, podział zysku albo pokrycie straty, udzielenie absolutorium). Zgodnie z nowelizacją zasada ta przestanie obowiązywać. Zdaniem ustawodawcy stanowi to praktyczne utrudnienie dla przedsiębiorców, które nie znajduje żadnego praktycznego uzasadnienia. Skorzystanie z trybu obiegowego (pisemnego) nadal wymaga zgody wszystkich wspólników i to bez względu na udział w kapitale, jaki na nich przypada. Oznacza to, że choćby nawet jeden wspólnik uznał, że podjęcie konkretnej decyzji wymaga dyskusji podczas zgromadzenia bądź z innego względu nie nadaje się do trybu obiegowego, wówczas taka sprawa zostanie rozstrzygnięta podczas zgromadzenia.

Pozostałe zmiany

Pozostałe zmiany do kodeksu spółek handlowych dotyczące funkcjonowania spółek kapitałowych dotyczą m.in. doprecyzowania zasad reprezentacji spółki w likwidacji, doprecyzowania reguł zmiany umowy spółki z o.o. w organizacji, określenia reguł zwrotu przez wspólników zaliczek wypłaconych w poczet dywidendy w sytuacji, w której spółka w danym roku obrotowym poniosła stratę czy też określenia podmiotu właściwego do odwołania zgromadzenia wspólników oraz mechanizmu jego odwołania. Z uwagi na obszerność proponowanych zmian, zostaną one omówione w kolejnym artykule poświęconym wchodzącej z dniem 1 marca 2019 r. nowelizacji kodeksu spółek handlowych. Autor:
Maria Narkiewicz

radca prawny w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu, specjalizuje się w prawie cywilnym oraz handlowym


TAGI: Spółka komunalna, Umowa spółki,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu