04.01.2019


Podatki i opłaty lokalne w roku 2019

KATEGORIA: Przepisy

Zgodnie z zasadami poprawnej legislacji zmian prawa podatkowego nie powinno dokonywać się w trakcie roku podatkowego. W konsekwencji nowych regulacji podatkowych co do zasady spodziewać należy się na początku roku. Tak jest i tym razem w podatkach i opłatach lokalnych.

Opisując chronologicznie przygotowane w roku 2018 projekty nowelizacji lokalnego opodatkowania na rok 2019 wskazać należy po pierwsze na ustawę z dnia 20 lipca 2018 r., którą doprecyzowano pojęcie zajęcia przedmiotu opodatkowania na działalność gospodarczą. Zakresem nowelizacji ustawodawca objął podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości. W praktyce we wszystkich trzech ustawach regulujących ww. podatki wskazano wprost, że nie uważa się za zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej gruntów przez które przebiegają urządzenia wchodzące w skład przedsiębiorstwa prowadzącego działalność telekomunikacyjną, działalność w zakresie przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej, a także gruntów zajętych na pasy technologiczne oraz strefy bezpieczeństwa związane z ww. działalnością. Komentowana regulacja obejmuje wyłącznie takie grunty, które nie są jednocześnie zajęte na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż telekomunikacyjna lub przesyłowa (dystrybucyjna) oraz te, które nie znajdują się w posiadaniu samoistnym, użytkowaniu wieczystym lub własności przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub przesyłowych i dystrybucyjnych. W efekcie opisywanej zmiany od 1 stycznia 2019 r., m.in. grunty leśne (lasy) znajdujące się w zarządzie nadleśnictw, przez które przebiegają np. napowietrzne linie elektroenergetyczne, które nie zostały oddane na podstawie umowy w posiadanie zależne przedsiębiorcom elektroenergetycznym, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, gdyż nie będą z  mocy prawa uznane za zajęte na działalność gospodarczą.

Wśród zmian ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, istotna jest również ta wprowadzana ustawą z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników. Sama ustawa o spółdzielniach ma na celu wzmacnianie roli spółdzielczości w rolnictwie. Ustawodawca ww. aktem odpowiada na potrzeby rolników, którzy od państwa oczekiwali wsparcia oraz stworzenia jasno określonych, przyjaznych warunków do zrzeszania się. Jako iż zgodnie ze zdaniem autorów projektu rolnicy są najsłabszą ekonomicznie grupą zawodową, należy w ustawodawstwie obierać kierunki ku ich lepszemu funkcjonowaniu na rynku, m.in. poprzez kreowanie warunków do spółdzielczości, mającej za zadanie tworzenie spójnej, integralnej grupy społecznej o silnej pozycji. Aby zachęcić rolników do zrzeszania się ustawodawca zaproponował zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków i budowli lub ich części oraz zajętych pod nie gruntów, wykorzystywanych przez spółdzielnię rolników lub związek spółdzielni rolników na określonego rodzaju działalność (określoną w ustawie o spółdzielniach rolników). Warunkiem jest, aby przedmioty opodatkowania były własnością lub pozostawały w wieczystym użytkowaniu spółdzielni lub związku spółdzielni. Przepis formułujący omawiane zwolnienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

W kategoriach zmian obowiązującego w 2018 r. stanu prawnego postrzegać należy także obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. oraz 15 października 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 oraz w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 r.

W kontekście zmian wchodzących w życie w roku 2019 wspomnieć trzeba także o ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Istotne dla lokalnego opodatkowania zmiany wprowadzane ww. ustawą wejdą w życie z dniem 1 lipca 2019 r. i obejmą swoim zakresem upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do opracowania jednolitych wzorów deklaracji podatkowych i informacji podatkowych w podatku rolnym, podatku od nieruchomości i podatku leśnym. Z treści przepisów przejściowych przywołanej ustawy wynika, że do składania informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego oraz leśnego, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.Autor:
Dr n. pr. Paweł Grzybowski

Doktor nauk prawnych, w Kancelarii Prawnej Ziemski & Partners w Poznaniu specjalizuje się w zakresie prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury podatkowej


TAGI: Finanse, Podatki i opłaty lokalne,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu