26.11.2018


Posłowie pytają o opłaty na PSZOKach

KATEGORIA: Praktyka

W interpelacji poselskiej w lipca 2018 roku poseł Marek Kwitek (KP PiS) pytał o nieodpłatne przyjmowanie przez PSZOK odpadów zielonych i innych odpadów powstających na terenach zielonych, z których nie została złożona deklaracja (interpelacja nr 24936). Jako przykład tego typu nieruchomości parlamentarzysta wskazał tereny administrowane przez spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe, jak również tereny zielone administrowane przez samą gminę. Jednocześnie parlamentarzysta pytał czy rozwiązania wprowadzane przez poszczególne gminy polegając na nieodpłatnym przyjmowaniu odpadów zielonych wyłącznie od podmiotów, które złożyły deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są zgodne z prawem.

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania Ministerstwo Środowiska wskazało, iż „możliwe jest wprowadzenie do gminnego regulaminu zapisów wymagających od osób oddających odpady komunalne do PSZOK potwierdzenia zamieszkiwania na terenie gminy lub potwierdzenia uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w ramach której mieszkaniec ma zapewniony odbiór wszystkich wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych.”. Jednocześnie wskazano na możliwość limitowania ilości niektórych frakcji odpadów komunalnych (propozycja likwidacji możliwości w tym zakresie została zaproponowana przez Ministerstwo Środowiska w sierpniowym projekcie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) oraz przyjmowaniu ilości ponad limit za dodatkową opłatą. W odpowiedzi na interpelację wskazano również, iż „w odniesieniu do osób niezamieszkujących na terenie danej gminy, na której znajduje się PSZOK, możliwe jest pobieranie opłaty za przyjmowanie odpadów komunalnych, ponieważ taka osoba uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami w innej gminie.”. Odrębną kwestią – pominiętą w tym zakresie przez Ministerstwo – jest możliwość prowadzenia takiej działalności przez PSZOK z punktu widzenia ustawy o gospodarce komunalnej oraz ustawy o finansach publicznych (w zależności od formy organizacyjnoprawnej podmiotu prowadzącego PSZOK).Autor:
Maciej Kiełbus

Partner Zarządzający, prawnik w ZIEMSKI&PARTNERS Kancelaria Prawna Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy w Poznaniu, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego oraz prawa odpadowego


TAGI: Gospodarka odpadami, Odpady,Tekst pochodzi z portalu Prawo Dla Samorządu